Grunne hardbunnshabitater er en av de dominerende naturtypene langs norskekysten. Her finner vi også algebeltet, som huser en særdeles artsrik fauna av ulike evertebratgrupper.

De grunne hardbunnsområdene er utsatt for påvirkninger av menneskelig aktivitet, men kunnskapsgrunnlaget for å oppdage og overvåke endringer i faunasammensetningen er mangelfull fordi flere av de artsrike dyregruppene i denne faunaen er dårlig kjente, både når det gjelder taksonomi, utbredelse og biologi.

Et nytt kartleggingsprosjekt fra Universitetsmuseet i Bergen vil gi ny kunnskap om marin biodiversitet på grunne hardbunnslokaliteter. Prosjektet vil samle krefter fra et bredt sammensatt norsk og internasjonalt forskningsmiljø for å undersøke hvilke arter som forekommer i hardbunnshabitater langs norskekysten og ved Svalbard. Artenes forekomst og utbredelse skal kartlegges, og artsinformasjon skal presenteres i nettbaserte databaser.

Prosjektet vil bidra med DNA-strekkoder for artene til databasen BOLD. Alt materiale som undersøkelsene bygger på vil bli ivaretatt for forskning og dokumentasjon i universitetsmuseenes samlinger. Samarbeidet vil bidra til økt samhandling mellom forsknings-, utdannings- og forvaltningsinstitusjoner i kunnskapsfeltet.

Resultater

Prosjektet har ved hjelp av egne innsamlinger og i samarbeid med ulike eksterne aktører samlet inn et betydelig materiale av marine virvelløse dyr fra grunne hardbunnslokaliteter fra Oslofjorden i sør til Finnmark i nord, samt fra Svalbard. Totalt har prosjektet behandlet materiale fra rundt 150 ulike lokaliteter. Rundt 9000 prøver er katalogført og dokumenterer forekomst av i underkant av 700 arter av virvelløse dyr fra ulike lokaliteter. Materialet vil, i tillegg til å være viktige belegg for forekomstdata også utgjøre en betydelig ressurs for fremtidige forskningsprosjekter.

 

Prosjektet har registrert 692 arter, hvorav 16 er nye for Norge. De 692 registrerte artene fordeles på rekke-nivå; Arthropoda: 173, Bryozoa: 124, Chordata: 36, Cnidaria: 63, Echinodermata: 24, Mollusca: 155, Porifera: 18, Annelida: 86, og mindre undersøkte grupper (Platyhelmintes, Nemertea, Entoprocta, Brachiopoda): 13.

Publikasjoner

Se prosjektets CRISTIN-side for en oversikt over publiserte vitenskapelige artikler.