Norsk Rødliste for naturtyper 2018 er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med en rekke eksperter fra vitenskaplige institusjoner. Vurderingene omfatter all natur i Norge, bortsett fra sterkt endra natur. Naturtypene vurderes etter en internasjonal metodikk utviklet av Den Internasjonale naturvernunionen, IUCN.

Norsk rødliste for naturtyper 2018 er den andre offisielle oversikten over rødlista naturtyper. Rødlista for naturtyper er en verdinøytral sammenstilling av kunnskap, og viser hvilken risiko naturtypene i Norge har for å gå tapt, hvis de rådende forhold vedvarer.

Naturtypene er vurdert etter en internasjonal metodikk, utviklet av Den Internasjonale naturvernunionen, IUCN. En komité av eksperter vurderer hver naturtype etter et kvantitativt kriteriesett. På grunnlag av denne vurderingen grupperes naturtypene i ulike risikokategorier. Målet er at vurderingene skal være objektive og etterprøvbare.

Hva er en rødliste for naturtyper? Kategorier og kriterier Hvilke naturtyper er vurdert? Geografiske område som inngår Kven utfører vurderingane?