Artsdatabankens styre har behandlet 16 søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter. Av disse fikk åtte søknader innvilget støtte. Behandlingen skjedde i styremøte 3. oktober.

Det kom i år inn søknader om tilskudd for totalt kr 38,914 millioner. Styret fordelte kr 20,41 millioner for perioden 2018-2022. Ikke alle ble innvilget fullt søknadsbeløp, og det var dessverre flere gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor årets budsjettramme.

Utlysningsteksten ble lagt til grunn ved søknadsbehandlingen. Søknader har vært til ekstern faglig vurdering hos et ekspertpanel. Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen) har deretter gjort en vurdering av søknadenes relevans opp mot nasjonale strategiske føringer og utarbeidet et forslag til innstilling for videre behandling i styret. Faglig kvalitet, gjennomførbarhet og relevans har vært avgjørende kriterier ved utvelgelse av prosjekter som har fått innvilget støtte. Søkere som ikke er nevnt i listen under har fått avslag.

Søkere vil, sammen med den formelle tilbakemeldingen (tilsagn, avslag eller invitasjon til å sende inn revidert søknad), få tilsendt ekspertpanelets vurdering som er innhentet som støtte for prosjektgruppen og styrets behandling. Alle søkere får en formell tilbakemelding innen 8.oktober.

Det tas forbehold om at tildelingen til Artsprosjektet opprettholdes i Stortingets behandling av Statsbudsjettene for hhv. 2019, 2020, 2021 og 2022.
 

Prosjekter som har fått innvilget støtte:
 Artsgruppe  Institusjon  Prosjekttittel
 Lus

 Naturhistorisk museum i Oslo,

 Universitetet i Oslo

 Fjærlus i Norge

 Vannmidd, fjærmygg

 og sviknott

 NTNU Vitenskapsmuseet  Vannmidd og mygg i Sør-Norge (Water M&M)
 Hydrozoer

 Universitetsmuseet i Bergen,

 Universitetet i Bergen

 Norske marine bentiske hydrozoer (NORHYDRO)

 Marine invertebrater

 Universitetsmuseet i Bergen,

 Universitetet i Bergen

 Evertebratfauna på grunne hardbunnshabitater:

 Artskartlegging og DNA strekkoding

 Tanglopper

 Universitetsmuseet i Bergen,

 Universitetet i Bergen

 Norske Lysianassoidea (NorAmph2)
 Insekter: gallmygg

 Naturhistorisk museum i Oslo,

 Universitetet i Oslo

 Fytofage gallmygg, en mangfoldig men oversett gruppe
 Sopp

 Universitetet i Oslo,

 Institutt for biovitenskap

 Slekten Cortinarius (Basidiomycota) på Svalbard
 Nakensnegler

 NTNU Vitenskapsmuseet

 #Sneglebuss Barentshavet