Artsdatabanken vurderer om fremmede arter utgjør en økologisk risiko for naturmangfoldet. I forbindelse med våre risikovurderinger fra 2007 og 2012 ble begrepet "Svartelista" brukt. I 2018 ble navnet endret til  "Fremmedartslista".

Amerikansk lobemanet Mnemiopsis leidyi ble første gang påvist i Norge i 2007. Arten ble vurdert til å utgjøre svært høy risiko i 2012.

Vi la fram nye risikovurderinger den 5. juni 2018, og da gikk vi bort i fra å bruke begrepet "Svartelista" om enkelte fremmede arter.

Begrepet "Fremmedartslista" er mer dekkende for det arbeidet vi gjør, og vi ønsker å harmonisere vårt arbeid med internasjonal begrepsbruk om fremmede arter. Dessuten har begrepet "Svartelista" bidratt til misforståelser.

Mer om begrepsendringen:

"Fremmedartslista" – nytt navn på økologiske risikovurderinger
 

Hva var Artsdatabankens svarteliste?

Svartelisten har vært en liste over arter som utgjorde svært høy risiko eller høy risiko i norsk natur. Artsdatabanken har ingen rolle i forvaltningen av fremmede arter, og Svartelista har aldri tatt stilling til om arter er ønsket eller uønsket i Norge. Svartelista har vært et verdinøytralt kunnskapsgrunnlag som myndighetene har kunnet bruke til beslutninger om forvaltning, bruk og regelverk.

Det finnes også en forbudsliste for fremmede arter. Dette er ikke Artsdatabankens liste, men myndighetenes liste over fremmede arter som det er forbudt å innføre, omsette og sette ut. Miljødirektoratet fører tilsyn med at forbudslisten, som er en del av Forskrift om fremmede organismer, blir etterlevd.