Bli med på å fylle Arter på nett med tekst, bilder, filmer og bestemmelsesnøkler! Vi tar nå imot søknader om tilskudd til å bidra.

Arter på nett er Artsdatabankens kilde til kvalitetssikret informasjon om arter. Vi tar imot søknader om støtte til følgende innhold:

  • tekster i form av artsbeskrivelser m.m. (også tekst om slekter, familier osv.)
  • foto, illustrasjoner, film og lyd
  • bestemmelsesnøkler (hjelpemiddel for å identifisere art, slekt osv.)

Det er også mulig å søke om tilskudd til å komplettere eget innhold som alt er publisert i Arter på nett. Dersom du ønsker å tilrettelegge innhold fra bøker, rapporter, artikler o.l., så må opphavsrettighetene være avklart, og de må tillate at innholdet gjenbrukes under åpen lisens.

Fullstendig utlysning finner du i boksen til høyre.

Gir ikke tilskudd til tekniske løsninger

Arter på nett tar ikke imot:

  • innhold som er forvaltningsrelatert, som f.eks. forslag til skjøtsel eller andre tiltak
  • data som Artsdatabanken allerede har i andre databaser (taksonnavn, rødlisterelatert informasjon, kartdata osv.)

Vi gir kun tilskudd til innhold, ikke til å utvikle nettjenester, apper, andre tekniske løsninger eller trykt materiale.

Rammer, frist og behandling

Total budsjettramme for utlysningen er kr 1 400 000, og maksimalt støttebeløp per søknad er kr 400 000. Søkeren skal, som hovedregel, være en norsk institusjon og prosjektene som mottar støtte kan tidligst starte 1. oktober 2017.

Fristen for å søke om tilskudd er onsdag 14. juni 2017 kl 13:00. Søknader som mottas etter fristens utløp vil ikke bli vurdert. Søknader vil være ferdig behandlet innen 1. oktober 2017, etter vedtak i Artsdatabankens styre.

Informasjon om hvilke kriterier Artsdatabanken legger til grunn når vi skal avgjøre hvem som får tilskudd, finner du i den fullstendige utlysningen (se boks til høyre).

Elektronisk søknadsskjema

  • Elektronisk søknadsskjema (SØKNADSFRISTEN ER UTE)

Kontaktpersoner

Åslaug Viken, Artsdatabanken
E-post: Aslaug.Viken@artsdatabanken.no
Telefon: 91 89 77 35

Wouter Koch, Artsdatabanken    
E-post: Wouter.Koch@artsdatabanken.no
Telefon: 47 16 19 82