Taggnebbkreps er en liten art der bakkroppen vider seg ut mot enden, som er avrundet. Den er forholdvis vanlig og er karakterisert som moderat forsuringssensitiv.

Nøkkelkarakterer

Taggnebbkreps Alona intermedia er en av de minste artene tilhørende slekten Alona og er transparent liksom dvergnebbkreps A. guttata. Den har kun to hodeporer, det vil si det samme som hos toporenebbkreps A. affinis. Bakkroppen vider seg ut mot enden, som er avrundet. Børstene ved basis av bakkroppstennene er lange og karakteristiske, og gjør at det er lett å skille A. intermedia fra de andre artene tilhørende slekten. Ryggskjoldet har markerte striper og er liksom A. guttata «punktert». Fargen kan være gullig eller grønnlig grå med et islett av brunfarge.

Hunn: Lengde 0,3–0,5 mm

Hann: Lengde 0,2–0,3 mm

Økologi og utbredelse

Taggnebbkreps er funnet i 8 % av de undersøkte vannforekomstene og er utbredt over hele landet. Den er funnet fra havnivå og opp til alpin sone (1376 moh.) med flest registreringer under 500 moh. Den er vanlig i alt fra små dammer til inne i strandsonen til store innsjøer. Den er sjelden ved lav pH og det er kun gjort to funn ved pH <5,0. Den er derfor karakterisert som moderat forsuringssensitiv. Selv om taggnebbkreps er funnet i elektrolyttfattig vann (0,6 mS/m), er den mest vanlig i elektrolyttrike lokaliteter.