Sammensetningen av enkeltarter angis ved bruk av den flerdimensjonale variabelen enkeltartssammensetning (1AE), som igjen består av tre flerdimensjonale variabler, én for hver av tre funksjonelle artsgrupper. 

 

Hver av disse tre variablene inneholder én flerdimensjonal eller enkel variabel for hver art (eller mer presist, for hvert relevant takson; også andre taksonomiske enheter enn art, som f.eks. slekt, kan benyttes når det er hensiktsmessig).

Artsvariabler

Artsnavn angis på tre ulike formater:

a. I fullt format XXXXyyyy der XXXX angir det latinske slektsnavnet og yyyy angir det latinske artsnavnet); eller

b. Kollektivt for arter som hører til samme slekt som XXXX; eller

c. I kortformat XXyy eller XX (for slekt) i henhold til en standardisert kodeliste; se lenke til "Kodeliste artsvariabler" i høyremargen på denne siden.

Navneforkortelsen inneholder fortrinnsvis de fire (eller to) første bokstavene i navnet, men tilpasninger vil være nødvendig for at artskodene skal bli unike. Det er behov for en standardisert åttetegns forkortelse for gylige navn, men noen slik forkortelsesliste er (ennå) ikke utarbeidet.

a. For hver art innenfor 1AE–MB og 1AE–BV angis artsmengde enten som forekomst-fravær (1AE–MB–Xy–0 og 1AE–BV–Xy–0) eller på en mengdeskala som er tilpasset den enkelte artsgruppa.som en todimensjonal variabel med kode 1AE–Xy, der X er de fire første bokstavene i det latinske slektsnavnet og y er de fire første bokstavene i artsnavnet (små bokstaver). Dersom denne koden ikke er unik, gjøres tilpasninger slik at alle aktuelle arter får unike koder. Når det gjelder artsnavn skal alltid Artsnavnebasen følges. Artsmengdevariabelene for blåbær, Vaccinium myrtillus, arter som tilhører 1AE–MB kodes for eksempel for blåbær, Vaccinium myrtillus, 1AE–MB–VACCmyrt–S og 1AE–MB–VACCmyrt–D. 1AE–Xy består av to enkeltvariabler, 1AE–Xy–S, der førstnevnte som angir artens smårutefrekvens på S6-skalaen og 1AE–Xy–D som sistnevnte angir artens dekning på A6-skalaen (begge skalaer har 6 trinn). De to måleskalaene er vist i Tabell A1–1. I tillegg åpnes det for å benytte grunnflateveid diameter for å karakterisere enkeltartene i trebestand (se Tabell A1–3), men siden diameter ikke egentlig er uttrykk for artsmengde, er denne flerdimensjonale variabelen plassert i kategorien ‘naturgitte objekter’ (4TS–XX(yy)–GD; se Vedlegg 6.

b. For hver art innenfor 1AE–BV angis artsmengde som (gjennomsnittlig) antall trær med forekomst av den aktuelle arten pr. dekar (da). Noen lett gjenkjennelige lavslekter, som det kan være særlig aktuelt å registrere mengden av, er også inkludert i Tabell D1–2. Lista over arter og andre taksonomiske grupper som forkortes XXyy eller XX vil bli utvidet dersom det er behov.