Finmaterialinnhold er viktig for å beskrive variasjon i  artssammensetningen fordi det på hvert trinn langs eroderbarhetsgradienten finnes finere og grovere sedimenter. Forskjellen mellom disse er avgjørende for sedimentenes innhold av gravende fauna (infauna) og påvekstorganismer (epifauna).

Fra artssammensetningssynspunkt er «mellomklasser» med hensyn til finmaterialinnhold, som f.eks. finmaterialrik steinbunn, viktige fordi finmaterialet skaper levevilkår for arter som er knyttet til finere sedimenter (sedimenter med lavere erosjonsmotstand). Årsaken til at slike blandete sedimenter forekommer, er at partikler som stikker opp fra bunnen får redusert erosjonsmotstand, mens partikler som gjemmer seg mellom større partikler får økt erosjonsmotstand i forhold til et homogent sediment (Shvidchenko et al. 2001). Med finmateriale menes i denne sammenhengen organisk og uorganisk materiale med kornstørrelse < 1/16 mm (silt og leire). Finmaterialinnhold angis som vektprosentandel i sedimentet.

Basistrinn