Åpen jordvannsmyr er den eneste åpne, normale hovedtypen innenfor våtmarkssystemer, og omfatter all åpen våtmark med jordvannstilførsel [vanntilførsel (VT) normalklasse VT∙0] der ingen sLKM har vesentlig effekt på artssammensetningen.

Åpen jordvannsmyr tilfredsstiller myrdefinisjonen (torvmark der torvakkumulering pågår og mark med grunnere torv enn de 30 cm torvmarksdefinisjonen krever og der artssammensetningen er dominert av «myrarter»; unntatt mark som faller inn under definisjonene av kilde eller mosetundra) og IO∙b¤ er derfor normaltrinn langs innhold av organisk materiale (IO) i våtmarkssystemer. Marka i åpen jordvannsmyr er bygd opp av ufullstendig nedbrutt plantemateriale som er produsert på stedet gjennom tusener av år, og er et svært særpreget natursystem. Også flytetorv langs innsjøer inngår i natursystem-hovedtypen åpen jordvannsmyr. Åpen jordvannsmyr kan dominere større områder eller inngå som større eller mindre deler av våtmarksmassiv, f.eks. som lagg langs kanten av høgmyrer.

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

Merk at grensa mellom hovedtyper for myr og hovedtyper for kilde (V4, V5) i NiN versjon 2 er forskjøvet i retning kilde, slik at størstedelen av ‘kildemyr’ i NiN versjon 1.0 inkluderes i myr-hovedtypene

Variasjon

Generalisert artslistedatasett B12 inneholder tester av hypoteser om KA, TV, MF og KI. Testene gir entydig støtte til at hovedkompleksmiljøvariabelgruppen inneholder KA og TV, trinndelingen av hLKM, og at MF og KI er tLKM i denne hovedtypen.

Til grunn for framlegget til grunntypeinndeling er lagt at artssammensetningen i saltpåvirket jordvannsmyr (SA∙2) er betydelig, men ikke vesentlig forskjellig fra artssammensetningen i jordvannsmyr som ikke er saltpåvirket (SA∙1), at saltpåvirkning overstyrer KA og gir opphav til myr med så liten variasjon rundt KA∙4 at det ikke er grunnlag for flere grunntyper langs KA for SA∙2, og at saltpåvirkning er koblet til myrkant (MF∙1) og mykmatte/nedre fastmatte (TV∙1–2). Dermed er bare én GT opprettet for SA∙2.

Det antas at variasjonen i torvproduserende evne (TE) er av samme omfang som i V3 Nedbørsmyr (se NiN[2]AR2v0, kapittel B7) slik at TE er en uLKM for V1.

Kunnskapsbehov

– Hovedtypespesifikk gradientlengdeberegning for SA, for å teste grunnlaget for forslaget om grunntyper for saltpåvirket jordvannsmyr.

– Vegetasjonsøkologiske studier for å finne ut hvilke miljøvariabler som kan forklare variasjonen langs myrflatepreg (MF) innenfor hovedtypen, og om det er grunnlag for inndeling i av MF i flere enn 2 hovedtypetilpassete trinn.

– Det er behov for undersøkelser for å avklare om elvevannsflommyrer (limno-soligene myrer) skiller seg observerbart eller betydelig fra jordvannsmyrer uten flomvannstilførsel.

 

Grunntypeinndeling

V1 er delt i 20 GT for realiserte kombinasjoner av hLKM 5 KA × 5 TV på myrflata (MF∙2), 9 realiserte kombinasjoner av 5 KA × TV som kollapser til 2 trinn i myrkanten (MF∙1), + 2 GT for spesielle kombinasjoner av KA & TV med KI∙2, + 1 GT for spesielle kombinasjoner av KA & TV med SA∙2.