Skjørvrimose er en gulgrønn art med lange, karakteristiske bladspisser som lett brekker. Arten vokser både på litt fuktige steder som bekkekløfter og på mer eksponert berg og knauser. Arten er vidt utbredt i kalktrakter fra lavlandet og opp i fjellet.

Kjennetegn

En litt større gulgrønn vrimose med lange, opprette, to cellelag tykke og lett brekkelige bladspisser der nerven er langt utløpende. De lange opprette bladspissene gjør at arten ikke ligner særlig mye på de andre artene i slekta. Unntaket er kanskje alpevrimose T. alpicola, som også har lange, opprette og lett brekkelige bladspisser. Hos denne arten er bladspissene imidlertid inndelt i tydelige segmenter. Det er ikke tilfelle hos skjørvrimose. Videre skiller skjørvrimose seg fra mange andre vrimoser på de i tørke rake eller svakt bøyde bladene. Ut over dette finnes få andre, gode skillekarakterer mot øvrige arter i slekta.

Helt blad (t.v). Blad med avbrekt bladspiss (i midten). Blaspissen er smal og brekker lett (t.h.).

Økologi

I motsetning til de fleste andre arter i slekta, trives skjørvrimose også i litt fuktige habitater. Du kan finne den på fuktig, humusblandet sand og leire eller klipper i områder med baserik berggrunn. Men den vokser også på mer eksponerte berg. Fjellhei og bekkekløfter er to viktige levesteder for arten. Voksestedet kan være åpent eller noe mer skyggefullt.

Utbredelse

Arten er vidt utbredt og lokalt vanlig fra lavlandet og opp i fjellet. Verdensutbredelsen omfatter høyereliggende og arktiske deler av den nordlige halvkule, samt Sør-Afrika, New Zealand og Antarktis.

Tørre skudd med svakt vridde blad og lange skjøre bladspisser.

Forvekslingsarter