Arter på nett er Artsdatabankens kilde til kvalitetssikret informasjon om arter i Norge. Tekst, bilder og kart - alt samlet på ett sted! Mange artsgrupper er på plass, og flere kommer til etter hvert - følg med!

Høstøyenstikker Aeshna mixta finner du informasjon om i Arter på nett.

Artsdatabanken har som oppgave å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Arter på nett representerer en ny løsning for presentasjon av artsinformasjon – både med hensyn til kunnskapsformidling til samfunnet, og teknologien som ligger bak løsningen. Arter på nett er på mange måter en gavepakke til alle som vil vite mer om arter.

Artsdatabanken er opptatt av at data som er fremkommet gjennom tilskudd fra offentlige midler skal være fritt tilgjengelige for offentligheten, og at dataprodusentene selv eier og forvalter dataene i Arter på nett. Dette er to viktige prinsipper i den nye løsningen, som er i oppstartsfasen og vil være i kontinuerlig utvikling framover, både med hensyn til teknisk funksjonalitet og innhold. 

Data fra mange kilder på ett sted

Arter på nett vil inneholde bestemmelsesnøkler, plansjer, tekst, bilder, film og annen informasjon om arter og artsgrupper. All informasjon er levert av flere forskjellige fagmiljøer, i tillegg vises informasjon fra Artsdatabankens databaser. Dette kan for eksempel være rødlistestatus og kartdata. Data fra andre nasjonale og internasjonale kilder vil også gjøres tilgjengelig gjennom Arter på nett.

Informasjonen som per i dag gjøres tilgjengelig, er stort sett data som allerede er produsert til andre formål (bøker, artikler etc.). Dette betyr også at dataene varierer fra art til art og fra artsgruppe til artsgruppe: Noe av informasjonen er enkel å bruke for mange målgrupper, mens annen informasjon kan oppleves som mer faglig og detaljert.

Arter på nett: Hvem kan bidra?

Sommerfuglpresentasjonene (piloten) i Arter på nett er et samarbeidsprosjekt mellom Artsdatabanken, Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo og Norsk entomologisk forening, og er et svært godt eksempel på hvordan innhold i bokverk kan digitaliseres (Norges sommerfugler). Institusjoner kan bidra med informasjon i Arter på nett, og mer og mer innhold legges inn suksessivt. Artsdatabanken lyser ut tilskudd en gang i året til institusjoner som ønsker å benytte løsningen til å spre sine artsdata.

De som leverer data oppfordres til at det, som et minimum, skal finnes et godt artsbilde og et kort, lettfattelig sammendrag (ingress) om artene. Det er utover dette ikke satt krav om strikte maler for innhold da dette kan tilpasses hver artsgruppe i løsningen. For å ivareta den faglige kvaliteten i Arter på nett, er det oppnevnt redaktører som har et overordnet blikk på innholdet i sin artsgruppe, på alle taksonomiske nivå.

Artsdatabankens rolle

Artsdatabankens rolle i Arter på nett, er å stille den tekniske infrastrukturen til rådighet for de som leverer og eier dataene. Dette omfatter både dataproduksjons- og datalagrings-system (datahotell), formidling (i hovedsak via Artsdatabankens nettside), og distribusjon av data tilbake til dataeiere eller andre aktører. 

IT-pionerarbeid

Det er lagt ned et omfattende IT-utviklingsarbeid i Arter på nett. Stor fleksibilitet har vært vektlagt i utviklingsarbeidet, som har foregått internt i Artsdatabanken.  Løsningen er basert på miniprogrammer/ «widgets». Dette er et slags «kikkehull» inn i Artsdatabanken, og består av frittstående dataenheter som enkelt kan legges inn («embeddes») på andre nettsider.

Et slikt kikkehull mot for eksempel bloddråpesvermere kan opprettes ved å legge inn følgende HTML-kode:

<div class="artsdatabanken-widget">
<a href="http://data.artsdatabanken.no/Widgets/139529">Bloddråpesvermere</a>
</div>
<script src="http://data.artsdatabanken.no/Scripts/widget.js"></script>

Og vil resultere i følgende visning:

Gå til artssidene:

Arter på nett

Arter på nett er Artsdatabankens kilde til kvalitetssikret informasjon om arter. Tekst, bilder og kart - alt samlet på ett sted! Mange artsgrupper er på plass, og flere kommer til etter hvert - følg med!

Vi deler med verden!

Artsdatabanken har inngått en samarbeidsavtale med Encyclopedia of Life (EOL), som innebærer at informasjon om norske arter gjøres tilgjengelig for verden, samtidig som vi får tilgang til å bruke informasjon fra EOL på våre egne nettsider.

Encyclopedia of life

Encyclopedia of life (EOL) er et internasjonalt initiativ som har som mål å presentere informasjon om alle jordas arter og livsformer på én nettportal.