Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-4 kalklågurtskog
v, s+[KA∙h|g]
T32-C-17 sterkt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg
s-[KA∙h|g]