Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
v
T4-C-2 svak lågurtskog
v
T4-C-3 lågurtskog
v*
T4-C-17 storbregneskog
v
T4-C-18 høgstaudeskog
v*
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
v