Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V4-C-1 litt kalkfattig og svakt intermediær svakkilde
v
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder
v
V8-C-1 kalkfattig og intermediær strand- og sumpskogsmark
v, s+[SA∙a|b]