Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
v
T4-C-2 svak lågurtskog
s*[KA∙d|c]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v, s-[KA·f|e]
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
s*[KA∙d|c]
T4-C-3 lågurtskog
v
T4-C-4 kalklågurtskog
v*
T8-C-3 fugletopp
v
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
9