Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T29-C-1 stein- og grusstrender og strandlinjer i pionérfase på epilitoral fastmark
v
T16-C-5 kildepåvirket intermediær rasmarkeng og -hei
v
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
v
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
v
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
v