Klassifisering
Norsk rødliste for arter

Gjeldende kategori er ikke vurdert NE . Vurdert i 2021 for Fastlands-Norge med havområder.

Ikke vurdert Se vurdering i Norsk rødliste for arter 2021
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.