Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-6 åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark
v, s-[KA∙g|f]
T4-C-15 lav-lågurtskog
s+[KA∙g|f]
T2-C-8 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lavmark
m, v*
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
v*
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·h|g]