Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V2-C-1 kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker
m*, v*
V3-C-1 ombrotrofe myrflater
m, v*
V3-C-2 ombrotrof myrkant
m, v*
T4-C-5 bærlyngskog
m*, v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
m, v*
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
m*, v*
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
m*, v*
T4-C-9 lyngskog
m*, v*
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
m*, v*
T4-C-11 lyng-lågurtskog
m*, v*
10