Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T13-C-14 sterkt kalkrik fuktig grov ur
v
T1-C-4 uttørkingseksponerte litt kalkfattige og svakt intermediære berg, bergvegger og knauser
v, s*[UE·d|c]
T1-C-6 uttørkingseksponerte sterkt intermediære og litt kalkrike berg, bergvegger og knauser
v, s*[UE·d|c]