Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
v
T4-C-1 blåbærskog
v*, s+[UF∙b|c]
T4-C-2 svak lågurtskog
v*, s-[UF∙b|c]
T4-C-3 lågurtskog
v*
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
s*[HI∙b|c]
T4-C-17 storbregneskog
v*