Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
s*[KA∙h|g]
T2-C-7 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
s*[KA∙h|g]
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
s+[KA∙h|g]
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg
s+[KA∙h|g]
T32-C-18 sterkt kalkrik tørreng med klart hevdpreg
s+[KA∙h|g]