Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
s-[KA·d|c]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·d|c]