Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
t*
T4-C-13 lavskog
t*
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
s-[UF∙g|f]