Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T20-C-1 kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark
v
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v