Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
s+[KA∙f|e]
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v, s-[HI∙b|c]
T4-C-3 lågurtskog
v*, s+[KA∙f|e]
T4-C-4 kalklågurtskog
v*
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v*