Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer mellom vitenskap og samfunn.

Artsdatabanken ble opprettet fordi regjeringen og Stortinget ønsket et sterkere fokus på kunnskapen som skal ligge til grunn for arbeidet med naturmangfold. Vi har vært operative siden januar 2005.

Fra 1. januar 2018 er vi en selvstendig, bruttofinansiert etat under Klima- og miljødepartementet. Vi er faglig uavhengig og har eget styre. Tidligere var Kunnskapsdepartementet vårt eierdepartement. Vi var faglig uavhengig, hadde eget styre og var administrativt knyttet til NTNU.

 

Samarbeid gir resultater

Hos naturhistoriske museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner ligger informasjon og data, samlet inn gjennom mer enn hundre år. Dette er kunnskap som samfunnet har bruk for, men som tidligere ikke har vært tilgjengelig.

Artsdatabanken samarbeider tett med de biologiske fagmiljøene for å bygge en faglig og teknisk infrastruktur som gjør kunnskapen lett tilgjengelig for ulike brukere.

Naturmangfold på dagsorden

Vi jobber for at kunnskap om naturmangfold legges til grunn for samfunnets beslutninger, og for at kunnskapen om naturmangfoldet får et riktig fokus i den offentlige debatten – og en større plass i folks bevissthet. Vi har derfor en aktiv og løpende kommunikasjon med beslutningstakere, interesseorganisasjoner, media og andre samfunnsaktører.

Internett er vår viktigste kanal for kunnskapsformidling. Vi tilbyr en rekke tjenester som vi utvikler kontinuerlig, med mål om at våre brukere skal få et stadig mer innholdsrikt og brukervennlig tilbud.

Arbeidsområder

I Norge kjenner vi til rundt 44 000 arter av dyr, planter og andre organismer. Det totale antallet er trolig rundt 60 000 – hver og en avhengig av sitt spesielle livsmiljø. Å formidle kunnskap om naturmangfold i Norge er med andre ord en formidabel oppgave.

Blant våre arbeidsområder er: 

 • Artsprosjektet – kartlegging av artsmangfoldet i Norge
 • Arter på nett – informasjon om arter og artsgrupper
 • Kunnskapsoversikt over artsmangfoldet – hva vi har og hva vi mangler av kunnskap om arter
 • Norsk rødliste for arter – arter som har risiko for å dø ut fra Norge
 • Norsk rødliste for naturtyper – naturtyper som har risiko for å forsvinne fra Norge
 • Fremmedartslista – vurderinger av hvilken økologisk risiko fremmede arter utgjør i norsk natur
 • Artsobservasjoner.no – registrer arter du har sett
 • Artskart.no – se hvor arter er funnet
 • Natur i Norge (NiN) – verktøy for å beskrive natur
 • Artsnavnebasen – navneregister for arter og artsgrupper
 • Navn og slektskap – info om navnearbeid og verktøy for navnevask

Du finner våre prosjekter og tjenester under toppmenyen "Innhold".

Slik flyter data i Artsdatabanken

Flere millioner kartfestete funn av arter og store mengder nøkkelinformasjon om arter går inn og ut av Artsdatabanken hvert år. Hvem leverer dataene, hvordan bearbeider vi dem, og hvem er sluttbrukeren?

Les mer