Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Selv om buorm vurderes som livskraftig LC på rødlista for arter 2021, så presiseres det at man vet svært lite om artens status i Norge, og at det ikke pågår verken overvåking, kartlegging eller forskning på arten i Norge (så vidt vi kjenner til). Antall amfibiedammer går ned nasjonalt, samt at den sykdomsfremkallende soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) er påvist i Norge (Taugbøl m.fl. 2017) - begge faktorer kan påvirke buormen negativt på sikt da de lever til stor del av amfibier. På enkelte lokaliteter på Østlandet (F eks Lier, Frogn, Nesodden) har hest fått økende popularitet, og dette ser ut til å påvirke buormen positivt ved at de finner flere gode eggleggingssteder. Men på den andre siden er antall amfibiedammer gått ned, så de finner mindre mat. I litt kjøligere dalfører som f eks Nittedal ser det ut til at buormen er avhengig av møkkhauger av storfe og hest for eggleggingsplasser. I varmere områder på vestsiden av Oslofjorden legger trolig buorm egg i røsslyngtuer og steinsprekker, men det finnes kun et fåtall observasjoner som bekrefter dette.

Gamle observasjoner nord for Bergen stiller vi oss tvilende til, da det høyst sannsynlig dreier seg om hoggorm. Buorm finnes heller ikke høyt til fjells. Hovedsakelig har buorm en relativt lik utbredelse som slettsnok nasjonalt, selv om buorm er mer utbredt enn slettsnok rundt Indre Oslofjord.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Referanser

 • Taugbøl, A., Dervo B.K., Bærum, K.M., Brandsegg, H., Sivertsgård, R., Ytrehus, B., Miller, A. og Fossøy, F. (2017). Første påvisning av den patogene soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Norge- Bruk av miljø-DNA for påvisning av fremmede arter. NINA Rapport 1399

Sitering

Dervo B, Johansen BS og van der Kooij J (24.11.2021). Amfibier og reptiler: Vurdering av buorm Natrix natrix for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/8589