Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Gyvel Cytisus scoparius vurderes for denne rødlista som en fremmed art (NA), på samme vis og med samme begrunnelse som den ble vurdert i Fremmedartslista 2018 (Elven et al. 2018).

Arten kan være hjemlig noen få steder i grenseområdene mellom Vest-Agder og Rogaland, og i tilfelle har den trolig kommet spontant i nyere tid. Hoveddelen (eller kanskje all) norsk forekomst skyldes innførsel som hageplante og meget sterk og rask ekspansjon ut i naturen. Den er nå omfattende spredt og forvillet i kyststrøk i stordelen av Sør-Norge. Det er trolig ikke mulig å skille mellom planter med bakgrunn fra spontan innvandring og menneskelig innførsel. Det pågår en genetisk undersøkelse av dette problemet (S. Fjellheim et al., UMB).

Arten har de senere tiår hatt en dramatisk ekspansjon i deler av Sørvest-Norge, særlig på Lista der den er en aggressiv innvandrer i enkelte lyngheiområder. Gyvel er vidt utbredt i store deler av Europa.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten er fremmed og vurdert som selvstendig reproduserende etter år 1800, eller arten er fremmed og antas å kunne reprodusere selvstendig innen 50 år (dørstokkart).

Hvilke arter vurderes?

Årsak til endring av kategori

Kategorien for denne arten er endret fra LC til NA siden Rødlista 2015. Endringen kommer på grunnlag av Ny tolkning av tidligere data.

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Detaljer

Referanser

 • Elven, R, Hegre, H, Solstad, H, Pedersen, O, Pedersen, P.A., Åsen, P.A. & Vandvik, V. (2018). Cytisus scoparius, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2021, 9. mars) fra https://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/899
 • Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S. & Larsen, L.-K. (red.) (2012). Fremmede arter i Norge - med svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim

Sitering

Solstad H, Elven R, Arnesen G, Eidesen PB, Gaarder G, Hegre H, Høitomt T, Mjelde M og Pedersen O (24.11.2021). Karplanter: Vurdering av gyvel Cytisus scoparius for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/7765