Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Denne arten lever på gressarter. Biotopen er tørre, åpne steder, spesielt på sandbunn. I Norge er arten funnet på to lokaliteter i Østfold, Rygge 1995 og Askim 1997, samt i Arendal på Tromøya 2009. Funnene er gjort i områder der det har blitt fanget mye på lys både før og etter arten ble funnet, og dette tyder på at det dreier seg om immigranter. Av den grunn mener vi at arten ikke skal inn på den norske rødlista.

}

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten opptrer uregelmessig innenfor vurderingsområdet, da som en følge av naturlig forflyttning.

Hvilke arter vurderes?

Årsak til endring av kategori

Kategorien for denne arten har endret seg fra LC til NA siden Rødlista 2015. Endringen kommer på grunnlag av Endrete kriterier eller tilpasning til regler.

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Sitering

Elven H, Aarvik L og Berggren K (24.11.2021). Sommerfugler: Vurdering av grønt rotfly Calamia tridens for Norge. Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/6847