Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Galnebær Scopolia carniolica er en fremmed art og vurderes, under tvil, som trolig etablert først etter år 1800 (NA). Første rapport om forvillete planter i Sverige er fra 1870, men den kan ha vært mye tidligere i Norge (sjøl om tidligste datering for forvillete planter er fra 1941). Den har vært dyrket som medisinplante og er særlig knyttet til gamle bygder og kultursteder, f.eks. med massive forekomster rundt Eidsvoll prestegård der den må ha stått meget lenge. Arten er i markert spredning, og alternativet, hvis den var etablert før 1800, er at den er livskraftig.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten er fremmed og vurdert som selvstendig reproduserende etter år 1800, eller arten er fremmed og antas å kunne reprodusere selvstendig innen 50 år (dørstokkart).

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Detaljer

Sitering

Solstad H, Elven R, Arnesen G, Eidesen PB, Gaarder G, Hegre H, Høitomt T, Mjelde M og Pedersen O (24.11.2021). Karplanter: Vurdering av galnebær Scopolia carniolica for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/4004