Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Didemnum vexillum har vært vurdert som en 'dørstokk-art' i Norge. Den er nå registrert (fotografert) i Stavanger-området av Erling Svensen (2020).

Hans undervannsbilder av arten ble sendt til ascidie-spesialistene Gretchen Lambert (Univ. Washington, Seattle) og Bernhard Picton (Department of Natural Sciences, National Museums Northern Ireland).

Begge har arbeidet med slekten Didemnum, og begge kunne med stor sikkerhet respondere at de fotograferte koloniene er Didemnum vexillum basert på de morfologiske karakterene.

En morfologisk karakter som ofte fremheves hos Didemnum vexillum er lobene ("long pendulous outgrowths"), og disse var fremherskende på bildene fra Stavanger. Et annet karaktertrekk som fremheves er forekomst av mørke årer med porer på overflaten (Kott 2002: 'Its surface has darkish leaf-like veins with pores.')

Didemnum vexillum er et kolonidannende sekkedyr (Ascidiacea) som vokser som et overtrekk på hardbunn og sand/steinbunn. Arten forekommer videre på kunstige substrater i båthavner og akvakulturanlegg. Arten er kjent fra Nederland, Frankrike, Irland og Storbritannia. Den har trolig naturlig opprinnelse i Japan, men har blitt spredd til store deler av verden i tempererte kystområder. D. vexillum er beskrevet fra New Zealand (Kott 2002), men det synes å være på basis av en introduksjon der. Artssystematikken i slekten Didemnum har vært uklar. Molekylærgenetiske undersøkelser indikerer at to arter som er beskrevet fra Europa (D. lahillei, D. helgolandicum) er synonymer med D. vexillum (Lambert 2009, Stefaniak m.fl. 2009).

I herværende database er Didemnum helgolandicum akseptert i egen art, noe den også er i WORMS (2020).

D. vexillum har kort pelagisk larvefase, og larven bunnslår i nærheten av opphavskolonien. Arten har derfor lav egenspredning. Imidlertid har D. vexillum både seksuell og aseksuell formering, og kan derfor raskt kolonisere en stor andel av habitatet etter at arten er introdusert i et område.

D. vexillum er vurdert til å ha stor økologisk effekt. Arten kan overvokse og fortrenge de fleste andre naturlig forekommende filtrerende former (hydroider, blåskjell, østers, sekkdyr) der den etablerer seg. Det er rapportert om sterk overvekst i skjellanlegg på New Zealand (Coutts and Forrest 2007).

På grus- og steinbunn danner den matteformede overtrekk som kan omforme habitatet for småarter som er avhengige av beskyttelse og tilgang til naturlig substrat. Arten kan regnes som en 'ecosystem engineer' ved sin evne til å omforme habitater som invaderes. På bakgrunn av de sterke økologiske effektene er det gjort en rekke vurderinger og analyser av potensiale for spredning og effekter av arten.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten er fremmed og vurdert som selvstendig reproduserende etter år 1800, eller arten er fremmed og antas å kunne reprodusere selvstendig innen 50 år (dørstokkart).

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Regioner og havområder

En art er forekommende i et (historisk) fylke eller havområde hvis vesentlige deler av livssyklusen foregår der. Kjent forekomst betyr kjent eller sannsynlig nåværende forekomst. Antatt forekomst brukes om mulig forekomst (basert på eldre observasjoner eller biogeografiske antagelser). Antatt utdødd forekomst brukes når arten muligens har dødd ut lokalt, mens utdødd forekomst betyr at det er overveiende sannsynlighet for at arten har dødd ut i området. Marine arter regnes som forekommende i kystfylker om de opptrer innenfor norsk territorialfarvann ved fylket. Kartet viser den historiske fylkesinndelingen per 1. januar 2018.

Geografisk distribusjon

 • Region Forekomst
 • Grønlandshavet

  Ingen
 • Barentshavet nord og Polhavet

  Ingen
 • Barentshavet sør

  Ingen
 • Norskehavet

  Ingen
 • Nordsjøen

  Ingen
 • Jan Mayen

  Ingen
 • Finnmark

  Ingen
 • Troms

  Ingen
 • Nordland

  Ingen
 • Trøndelag

  Ingen
 • Møre og Romsdal

  Ingen
 • Sogn og Fjordane

  Ingen
 • Hordaland

  Antatt
 • Rogaland

  Kjent
 • Vest-Agder

  Antatt
 • Aust-Agder

  Ingen
 • Telemark

  Ingen
 • Vestfold

  Ingen
 • Buskerud

  Ingen
 • Oppland

  Ingen
 • Hedmark

  Ingen
 • Oslo og Akershus

  Ingen
 • Østfold

  Ingen
Barentshavet sør Barentshavet nord og Polhavet Norskehavet Grønlandshavet Nordsjøen Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Bjørnøya kyst Svalbard kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Svalbard Jan Mayen

Referanser

 • Coutts, A.D.M. & Forrest, B.M. (2007). Development and application of tools for incursion response: lessons learned from the management of the fouling pest Didemnum vexillum. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 342: 154 - 162.
 • Kott, P. (2002). A complex didemnid ascidian from Whangamata, New Zealand. Journal of the Marine Biological Association of the UK 82: 625 - 628.
 • Lambert, G. (2009). Adventures of a sea squirt sleuth: unraveling the identity of Didemnum vexillum, a global ascidian invader. Aquatic Invasions 4: 5 - 28.
 • Stefaniak, L., Lambert, G., Gittenberger, A., Zhang, H., Lin, S. & Whitlatch, R.B. (2009). Genetic conspecificity of the worldwide populations of Didemnum vexillum Kott 2002. Aquatic Invasions 4: 29 - 44.

Sitering

Tandberg AHS og Gulliksen B (24.11.2021). Sekkdyr: Vurdering av japansk sjøpung Didemnum vexillum for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/36069