Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC). Arten er funnet i 9,8% av undersøkte lokaliteter (n=2654) der det foreligger litoralprøver. Siden arten nylig ble skilt fra A. harpa (Sinev 2009) er den vanligere enn funnene så langt indikerer og er sannsynligvis utbredt over hele landet. Så langt er alle funn med unntak av ett gjort < 500 moh. pH i funn lokalitene (> 6,0) tyder på at arten er svakt forsuringsfølsom og kan være aktuell å bruke som en indikator i forsuringssammenheng.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Referanser

 • Sinev A.Y. 2009. Discrimination between two sibling species of Acroperus (Baird, 1843) from the Palearctic (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae). Zootaxa 2176: 1–21

Sitering

Tandberg AHS, Djursvoll P, Falkenhaug T, Glenner H, Meland K og Walseng B (24.11.2021). Krepsdyr: Vurdering av flattrykt harpekreps Acroperus angustatus for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/34900