Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Rødhyll Sambucus racemosa vurderes som en fremmed art (NA). Den er innført, på 1700- eller kanskje allerede på 1600-tallet, men spredning i norsk natur kan ikke dateres til før etter 1800. De første rapportene om forvillete planter stammer fra 1848 (Ho Bergen: Sverresborg) og 1855 (Oslo: Grefsenåsen). På den tiden hadde flere botanikere vært i aktivitet i norsk natur i flere tiår og ville opplagt samlet og notert seg arten om de hadde funnet den tidligere.

}

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten er fremmed, og ble enten etablert innenfor vurderingsområdet etter år 1800 eller antas å kunne etablere seg innen 50 år (dørstokkart).

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Sitering

Solstad H, Elven R, Arnesen G, Eidesen PB, Gaarder G, Hegre H, Høitomt T, Mjelde M og Pedersen O (24.11.2021). Karplanter: Vurdering av rødhyll Sambucus racemosa for Norge. Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/31679