Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Larven av Melanchra persicariae er polyfag på urter og busker. Biotopen er åpne steder: Enger, åkerkanter og lysninger. I Norge er arten funnet spredt fra Farsund (uten fotodokumentasjon) til Oslo. I senere år har arten blitt vanlig mange steder. Arten er godt tilpasset moderne landbruk, og ser ut til å finne gode livsvilkår i jordbruksområdene i på den sørlige delen av Østlandet. Av den grunn mener vi at arten ikke er utsatt for alvorlige trusler, og den blir derfor ikke rødlistet.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • < 1 % av europeisk populasjonsstørrelse

Sitering

Elven H, Aarvik L og Berggren K (24.11.2021). Sommerfugler: Vurdering av svart hagefly Melanchra persicariae for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/28184