Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Hoggorm er fortsatt en vanlig dyreart i Norge, og kan påtreffes nærmest hvor som helst. Den er også slangearten med verdens største utbredelse. Derimot ser det ut til at også hoggorm er i tilbakegang i de fleste land, og i England er hoggorm nå den mest truete reptilarten. For 30 år siden var hoggorm like vanlig i England som den nå er i Norge. Mye kan derfor skje på relativt kort tid. Nedgang i amfibiebestander vil også påvirke hoggormbestander i stor grad. Nyfødte hoggormunger er helt avhengig av småfrosk og småsalamander å spise, samt unge firfisler og nyfødte stålormunger. Hoggormunger er for små til å spise smågnagere. Vi vet at det er en nasjonal nedgang i både antall amfibielokaliteter og antall amfibier i Norge. I tillegg vil økende bebyggelse (både hus, veier og fritidsbologer) minske hoggormens leveareal, samt øke dødeligheten i form av overkjørsler og at individene slås ihjel i nærheten av bebyggelse.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Sitering

Dervo B, Strøm BS og van der Kooij J (24.11.2021). Amfibier og reptiler: Vurdering av hoggorm Vipera berus for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/26627