Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Det har ikke latt seg gjøre å fastslå identiteten til Entoloma caeruleum basert på DNA-undersøkelser. De norske funnene som er ført til E. caeruleum har vist seg å tilhøre flere arter. Etter revisjon av Cyanula-gruppen, ansees E. caeruleum mest sannsynlig som et ikke-tolkbart navn (nomen ambiguum). Navnet Entoloma caeruleum blir således sannsynligvis forkastet, og plasseres derfor her på NA.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten har ikke dokumentert forekomst innenfor vurderingsområdet.

Hvilke arter vurderes?

Årsak til endring av kategori

Kategorien for denne arten er endret fra DD til NA siden Rødlista 2015. Endringen kommer på grunnlag av Endret taksonomisk status.

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Detaljer

Sitering

Brandrud TE, Bendiksen E, Blaalid R, Hofton TH, Jordal JB, Nordén J, Nordén B og Wollan AK (24.11.2021). Sopper: Vurdering av Entoloma caeruleum for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/24289