Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Breitegen Piezodorus lituratus ble første gang påvist i Norge på innførte Thuja-planter (Staverløkk 2006). På friland ble den først funnet i 2012 (Kristiansand og Halden). I Norge er den funnet blant annet på lupiner. Arten er vurdert som fremmed basert på sannsynlig innførsel med plantemateriale (Endrestøl mfl. 2018).

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten er fremmed og vurdert som selvstendig reproduserende etter år 1800, eller arten er fremmed og antas å kunne reprodusere selvstendig innen 50 år (dørstokkart).

Hvilke arter vurderes?

Årsak til endring av kategori

Kategorien for denne arten er endret fra LC til NA siden Rødlista 2015. Endringen kommer på grunnlag av Ny tolkning av tidligere data.

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Detaljer

Referanser

 • Endrestøl A, Elven H, Hatteland BA, Gammelmo Ø, Ottesen P, Søli G, Velle G, Åstrøm S og Ødegaard F (2018, 5. juni). Piezodorus lituratus, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2020, 3. september) fra /N/613

Sitering

Endrestøl A, Olsen KM og Ødegaard F (24.11.2021). Nebbmunner: Vurdering av Piezodorus lituratus for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/23593