Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Det er usikkert om sikaden Acericerus vittifrons har forekomst i Norge, og vi velger derfor å ikke gjennomføre en fullstendig rødlistevirdering av denne arten.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten har ikke dokumentert forekomst innenfor vurderingsområdet.

Hvilke arter vurderes?

Årsak til endring av kategori

Kategorien for denne arten er endret fra NE til NA siden Rødlista 2015. Endringen kommer på grunnlag av Endrete kriterier eller tilpasning til regler.

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Detaljer

Sitering

Endrestøl A, Olsen KM og Ødegaard F (24.11.2021). Nebbmunner: Vurdering av Acericerus vittifrons for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/22332