Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Fjellklokkemose Encalypta alpina er utbredt i fjellområder med kalkrik berggrunn i hele landet. Arten finnes både over og under tregrensa. Det er sannsynlig at vi vil se en populasjonsreduksjon siden arten har en stor andel av sin utbredelse over tregrensa. Det finnes imidlertid også mange forekomster under tregrensa, både i naturlig åpne arealer i bratt terreng, men også på mer skyggefulle skogkledde lokaliteter. Dette indikerer at arten er mindre sårbar for temperaturøkning som følge av klimaendringer enn mange andre fjellmoser. Populasjonsreduksjonen de neste 60 år er vurdert å ligge i spennet 5-15%. Dette betyr at reduksjonen ikke overskrider terkselverdi for A-kriteriet. Fjellklokkemose er derfor vurdert som LC - livskraftig.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • 5 - 25 % av europeisk populasjonsstørrelse
 • < 5 % av global populasjonsstørrelse

Generasjonstid

Artens generasjonstid er satt til 20,0 år.
Generasjonstid er gjennomsnittsalder for alle reproduserende individ, dvs. foreldre til alle avkom i populasjonen. Om generasjonstiden hos en populasjon har blitt endret som følge av høsting eller lignende skal den naturlige generasjonslengden før høsting benyttes. Generasjonstid og generasjonslengde brukes synonymt.

Sitering

Høitomt T, Blom HH, Brynjulvsrud JG, Hassel K og Kyrkjeeide MO (24.11.2021). Moser: Vurdering av fjellklokkemose Encalypta alpina for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/22094