Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Scolineura betuleti er morfologisk ikke mulig å skille fra S. vicina (Altenhofer & Taeger, 1998). S. betuleti skal imidlertid ha sen flygetid (sensommer), mens S. vicina skal fly tidlig (vår). Imidlertid er det umulig å skille artene i områder hvor man kan forvente overlapp i flygetid, f. eks. i fjellbjørkeregionen. Vertsplantevalget til disse artene er trolig veldig likt, bjørk (Betula) og/eller or (Alnus) er angitt. Sikre funn av begge artene er fåtallige, men ut fra vertsplantens vide utbredelse, vurderes S. betuleti til livskraftig (LC).

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Årsak til endring av kategori

Kategorien for denne arten er endret fra NE til LC siden Rødlista 2015. Endringen kommer på grunnlag av Endret (ny eller annen) kunnskap.

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Referanser

 • Altenhofer, E. & Taeger, A. (1998). Zur Kenntnis der Gattung Scolioneura KONOW, 1890. In Taeger, A. & Blank, S. M. (eds) :. Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme 225-226.

Sitering

Ødegaard F, Lønnve OJ, Staverløkk A og Sydenham MAK (24.11.2021). Vepser: Vurdering av Scolioneura betuleti for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/19936