Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Namdalspil Salix ×smithiana vurderes som både en fremmed art og som en spontant oppstått hybrid uten egenformering (NA). Den er en av de oftest dyrkete vierene eller pilene i kyststrøk i Norge. Den er høyst trolig en hybrid mellom selje og korgpil S. caprea × S. viminalis. Det er meget tvilsomt om den var etablert som forvillet i Norge før år 1800, sjøl om det eldste herbariebelegget er så tidlig som 1829 (Vf Larvik: «Laurvig»). Det finnes ingen opplysning om planten i Larvik var forvillet eller dyrket. Se Elven & Fremstad (2018).

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Hybridart uten reproduksjon.

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Referanser

 • Elven, R. & Fremstad, E. (2018). Salix - vier, selje og pil i Norge. Gunneria 82: 1-715.

Sitering

Solstad H, Elven R, Arnesen G, Eidesen PB, Gaarder G, Hegre H, Høitomt T, Mjelde M og Pedersen O (24.11.2021). Karplanter: Vurdering av namdalspil Salix ×smithiana for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/19380