Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Forekommer på stubber av lerk og trolig furu i parkmiljø (muligens parasitt på Phaeolus schweinitzii). 2 kjente lokaliteter (Østfold). Mørketallsfaktor settes til 10. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 20, noe som antas å tilsvare omtrent 400 individer. Populasjonsnedgang er vanskelig å vurdere. Trolig antropokor og innført etter år 1800.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten er ikke etablert med fast reproduserende populasjon og mindre enn 2 % av global populasjon oppholder seg regelmessig innenfor vurderingsområdet (gjest).

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Sitering

Brandrud TE, Bendiksen E, Blaalid R, Hofton TH, Jordal JB, Nordén J, Nordén B og Wollan AK (24.11.2021). Sopper: Vurdering av stubberørsopp Buchwaldoboletus lignicola for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/14739