Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Grønnkurle Dactylorhiza viridis vurderes som sin vanligste underart, bakkegrønnkurle subsp. viride, som livskraftig (LC).

Vurderingen bygger på at vi for tida aksepterer to raser - subsp. viridis og subsp. islandica, men arten er mangfoldig. Det nordiske materialet kan muligens deles på tre raser. En låglandsrase (som kan være subsp. viridis i type-betydningen) er knyttet til tradisjonell slåtteeng og kanskje rik myr og er trolig i sterk tilbakegang eller nesten borte. Fjell- og fjellskogplantene kan høre til en noe ulik rase som, trolig feilaktig, har vært kalt subsp. eller var. islandicum og som fortsatt er vanlig, uten noen påvisbar sterk nedgang. Denne mulige rasen er foreløpig uten vitenskapelig navn (og karakterisering).

Låglands- og fjellrasen er samlet under bakkegrønnkurle. En geografisk isolert og morfologisk sterkt avvikende type på Jæren, islandsgrønnkurle, er trolig den ekte subsp. eller var. islandicum og er realitetsvurdert for rødliste, se denne.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • 50 - 90 % av maksimum populasjonsstørrelse etter år 1900 i samme område
 • 5 - 25 % av europeisk populasjonsstørrelse
 • < 1 % av global populasjonsstørrelse

Sitering

Solstad H, Elven R, Arnesen G, Eidesen PB, Gaarder G, Hegre H, Høitomt T, Mjelde M og Pedersen O (24.11.2021). Karplanter: Vurdering av grønnkurle Dactylorhiza viridis for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/11957