Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Dårlig kjent art med 1 funn i Norge. I Europa løvskogsart på leirjord, særlig langs elver.

2020: Arten er ikke påvist i Norge, dvs. ikke verifisert med gen-sekvensering, og settes derfor til NA. Det norske funnet fra Hafslundparken er etter alt å dømme feilbestemmelse av E. bryorum, som er vanlig på dene lokaliteten.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten har ikke dokumentert forekomst innenfor vurderingsområdet.

Hvilke arter vurderes?

Årsak til endring av kategori

Kategorien for denne arten er endret fra NE til NA siden Rødlista 2015. Endringen kommer på grunnlag av .

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Sitering

Brandrud TE, Bendiksen E, Blaalid R, Hofton TH, Jordal JB, Nordén J, Nordén B og Wollan AK (24.11.2021). Sopper: Vurdering av Entoloma subradiatum for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/11274