Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Panthea coenobita lever på bartrær, først og fremst furu (Skou 1991). Biotopen er varme, kystnære lokaliteter med vertstreet. Arten er utbredt langs kysten fra Mandal til Rælingen i Akershus. Selv om den ikke er vanlig, kan vi heller ikke se at arten er i tilbakegang. Den er til en viss grad ustabil i sin opptreden ved at den kan forsvinne fra et område, for etter noen år å dukke opp igjen. Vi mener at arten ikke er utsatt for noen alvorlig trussel i Norge, og den blir derfor ikke rødlistet.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Sitering

Elven H, Aarvik L og Berggren K (24.11.2021). Sommerfugler: Vurdering av bartremunkefly Panthea coenobita for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/10864