Arten er etablert.


Arten er vurdert til høy risiko. Den har begrensa invasjonspotensial og middels økologisk effekt.

 • NR
  Ikke risikovurdert
 • NK
  Ingen kjent risiko
 • LO
  Lav risiko
 • PH
  Potensielt høy risiko
 • HI
  Høy risiko
 • SE
  Svært høy risiko
Alt om kategoriskalaen


Økologisk effekt (y-aksen)

y = 4
 • Økologisk effekt: 4stor
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori PH er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori SE er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 3
 • Økologisk effekt: 3middels
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 2
 • Økologisk effekt: 2liten
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori HI er verdien: ikke gjeldende

y = 1
 • Økologisk effekt: 1ingen kjent
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori NK er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori PH er verdien: ikke gjeldende

Tallforklaring for x-aksen:
 • 1lite
 • 2begrensa
 • 3moderat
 • 4stort
Invasjonspotensial: 2, Økologisk effekt: 3

Arten har høy risiko HI. Risikoen er den samme i hele artens potensielle utbredelse.

Arten har en forventet levetid i Norge på minimum 650 år og en ekspansjonshastighet på mindre enn 50 m/år. Dette tilsvarer begrensa invasjonspotensial (risikomatrisens x-akse).

Arten har negative interaksjoner med stedegne arter. Dette tilsvarer middels økologisk effekt (risikomatrisens y-akse).

Ekspertenes oppsummering

Generelt om arten

Livsmiljø: terrestrisk

Steinsvineblom Senecio squalidus i vid forstand stammer fra Mellom- og Sør-Europa og det vestre Middelhavsområdet. Det er beskrevet ni underarter, som nå dels regnes som egne arter (for en gjennomgang, se Barone et al. 2022). Ifølge Abbott et al. (2009) er den formen av steinsvineblom som opptrer i Storbritannia (innført ca. 1700) en stabilisert hybrid, som har oppstått der. Linnés beskrivelse av Senecio squalidus bygger på engelsk materiale, som dermed utgjør S. squalidus i streng forstand. Arten kan være både ett- to- og kortlevd flerårig. Den har frøreproduksjon, men er selv-inkompatibel (Hiscock 2000a, 2000b). Fruktene kan spres over kortere eller lengre distanser med vind.

Utbredelse i Norge

Artenble først funnet før 1847 i Bu Drammen, neste gang sent på 1800-tallet i AA Arendal og kanskje omtrent samtidig i Øf Fredrikstad, alle stedene antatt innkommet med ballastjord. Tidlig på 1900-tallet ble det gjort spredte funn i VA Kristiansand, hvor arten synes å være etablert, men gjenfunn i 1968, 1970 og 2008. I Lids flora (2005) angis den også som "bufast i Te Kragerø frå 1800-talet", men dokumentasjon mangler. Forekomsten på Kråkerøy i i Fredrikstad er derimot dokumentert opp mot vår tid (tidlige funn til 1911, med gjenfunn i 1985). De fleste nyere innsamlinger er gjort på øyene innerst i Oslofjorden i Oslo (Nakholmen, Hovedøya, Store og Lille Herbern), og dessuten fra 2010 på fastlandet i byen. På øyene finnes den nå i store, stabile bestander. Både det sene funnet i Fredrikstad og de nye funnene i Oslo kan skyldes at gamle frøbanker av arten fra ballast-tida har blitt vekket til live. Arten må nå anses som godt etablert i Oslo. Funnfrekvensen økte noe på 1960- og 1970-tallet, og har steget betydelig etter den tid, særlig etter årtusenskiftet. Foreløpig er det mer snakk om en fortetning (i Oslofjord-området) enn noen stor ekspansjon. Funn i Telemark: Kragerø (2000), Vest-Agder: Kristiandsand (Kjevik flyplass 2008), Rogaland: Stavanger (2022) og Hordaland: Bergen (2002) tyder imidlertid på at spredningspotensialet er større enn tidligere antatt.

Spredningsmåter

Arten er, i hvert fall på noen av lokalitetene, kommet inn med ballastjord, og har senere hatt egenspredning i nærområdet. Forvilling fra Schübelers forsøksdyrking på 1800-tallet kan heller ikke utelukkes.

Steinsvineblom setter rikelig med frø hos oss, i hvert fall i Oslofjord-området. Den trives på åpne, tørre steder, og kan der raskt danne store bestander.

Invasjonspotensial

Invasjonspotensialet er foreløpig begrenset, som følge av en kombinasjon av kort levetid og (slik det ser ut pr. i dag) begrenset til moderat ekspansjonshastighet. Senecio squalidus i streng forstand har oppstått i Storbritannia, fra planter som ble innført fra Italia rundt 1700, til hagebruk. Der har den vist seg som svært effektiv invasjonsart (Hiscock 2000a, Abbott et al. 2009). Det gir gode grunner til å følge med i utviklingen videre, selv om vi strengt tatt ikke vet nøyaktig hva våre planter er. Steinsvineblom trives på åpne, tørre og varme steder, og kan hos oss komme i sterk konflikt med tørrbakker, grunnlendte berg og andre miljøer som huser en rekke rødlistearter.

Økologisk effekt

Steinsvineblom kan hos oss se ut til å være "gjenopplivet" fra tidligere import med ballast, ved mobilisering av en 80-100 år gammel frøbank. Dette synes å ha skjedd på Røds bruk i Fredrikstad (Østfold) i 1985, men uten noen kjent etablering der, og i Oslo fra 1986, med etablering og spredning lokalt. Forekomstene kan være vekket til live ved gravearbeider. Arten er nå godt etablert i det siste området. Arten går inn på den truete naturtypen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone. Lokalt kan den opptrer i slik mengde at fører til fortrengning av den opprinnelige floraen. Steinsvineblom kan hybridisere med andre Senecio-arter, hos oss åkersvineblom Senecio vulgaris og klistersvineblom S. viscosus, men begge disse artene er trolig innførte (åkersvineblom før 1800, klistersvineblom etter 1800). Dessuten er steinsvineblom diploid, mens de to andre er tetraploide, og hybridene triploide og sterile.

Konklusjon

Ved forrige vurdering ble steinsvineblom antatt å ha lav risiko. Dette bør nå oppgraderes til høy risiko, som em kombinasjon av moderat økologisk effekt og begrenset til moderat ekspansjonspotensial. Det bekreftes av utviklingen på øyene i Oslofjorden. Her har den vist seg å bli et problem, og kommer i konflikt både med en truet naturtype og flere rødlistearter.

Hva forklarer artens risikokategori

Artens risikokategori bestemmes av artens høyeste skår på invasjonspotensial (x-aksen i risikomatrisa) og på økologisk effekt (y-aksen i risikomatrisa). Kriteriet(ene) arten skårer høyest på for hver av aksene i matrisa er artens avgjørende kriterier. Les mer om kriteriene.

Artens invasjonspotensial bestemmes av tre kriterier: Artens mediane levetid i Norge (A-kriteriet), artens ekspansjonshastighet (B-kriteriet) og størrelsen på naturtypeareal som arten koloniserer (C-kriteriet).

Artens økologiske effekt bestemmes av seks kriterier: Artens effekter på stedegne arter (D- og E-kriteriet), artens effekter på naturtyper (F- og G-kriteriet), genetisk forurensning av stedegne arter (H-kriteriet) og overføring av parasitter eller patogener til stedegne arter (I-kriteriet).

Invasjonspotensial

Arten har begrensa invasjonspotensial (skår 2)

Avgjørende kriterier
 • A. Median levetid på minimum 650 år. Dette tilsvarer skår 4.
  Estimeringsmetode: forenklet anslag

  Basert på de beste anslagene på forekomstareal i dag (100 km²) og om 50 år (200 km²) er A-kriteriet skåret som 4 (med usikkerhet: 4 – 4). Dette innebærer at artens mediane levetid er minimum 650 år eller at sannsynligheten for utdøing innen 50 år er på under 5%.

 • B. Ekspansjonshastighet på mindre enn 50 m/år (med usikkerhet opp mot mellom 50 og 159 m/år). Dette tilsvarer skår 1.
  Estimeringsmetode: anslått økning i artens forekomstareal og ekspansjon er forventet større framover i tid

  Denne estimeringsmetoden anslår ekspansjonshastigheten ut fra forventet endring i forekomstareal framover i tid.

  Basert på det beste anslaget på forekomstarealet i dag (100 km2) og om 50 år (200 km2) er ekspansjonshastigheten anslått til 46 m/år. Dette tilsvarer skår 1 på B-kriteriet.

Økologisk effekt

Arten har middels økologisk effekt (skår 3)

Avgjørende kriterier
 • D. Effekter på truede arter eller nøkkelarter på svak styrke og storskala omfang ELLER moderat styrke og begrenset omfang. Dette tilsvarer skår 3.
  Artens negative effekter på trua arter eller nøkkelarter. Tabellen viser hvilken type interaksjon den fremmede arten har med stedegne trua arter eller nøkkelarter, samt interaksjonens styre og omfang. Kun effekter som er dokumentert i Norge eller i utlandet (for arten selv eller en sammenlignbar art), eller som sannsynlig vil opptre i Norge i løpet av 50 år, er inkludert.
  Stedegen art Kategori
  Rødlista 2021
  Nøkkelart? Interaksjonens styrke Geografisk omfang Type interaksjon Vurderings
  grunnlag
  smånøkkel
  Androsace septentrionalis L.
  VU - Sårbar nei moderat begrenset konkurranse om plass
  • kun observasjoner fra Norge
  Stedegen art: smånøkkel Androsace septentrionalis L.
  Kategori
  Rødlista 2021
  VU - Sårbar
  Nøkkelart? nei
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • kun observasjoner fra Norge

  Utfyllende informasjon rundt artens negative effekter:

  Steinsvineblom kan danne så store og tette bestander at den trenger ut andre arter. Det er observert tilfeller i Oslo hvor den sprer seg inn mot forekomster av smånøkkel og markmalurt (Anders Often, pers. medd. 2023), og særlig førstnevnte er så liten at den kan bli trengt ut.

Invasjonspotensial

Øvrige kriterier
 • C. Kolonisering av naturtype på mindre enn 5%. Dette tilsvarer skår 1.
  Artens koloniserte naturtypeareal. Tabellen viser hvilke(n) naturtype(r) den fremmede arten koloniserer nå eller i framtida. Andel kolonisert areal (%) av totalt naturtypeareal og vurderingsgrunnlag er gitt for hver naturtype.
  naturtype Tidshorisont kolonisert
  areal (%)
  Vurderings
  grunnlag
  naturtype:sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:svakt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:sterkt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:sterkt endret åpen fastmark med løsmassedekke Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:ny fastmark på sterkt modifi-serte og syntetiske substrater, i rask suksesjon Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt

Økologisk effekt

Øvrige kriterier
 • E. Effekter på øvrige stedegne arter på svak styrke ELLER moderat styrke og begrenset omfang. Dette tilsvarer skår 1.
  Artens negative effekter på stedegne arter (ikke trua eller sjelden). Tabellen viser hvilken type interaksjon den fremmede arten har med stedegne arter, samt interaksjonens styre og omfang. Kun effekter som er dokumentert i Norge eller i utlandet (for arten selv eller en sammenlignbar art), eller som sannsynlig vil opptre i Norge i løpet av 50 år, er inkludert.
  Stedegen art Kategori
  Rødlista 2021
  Nøkkelart? Interaksjonens styrke Geografisk omfang Type interaksjon Vurderings
  grunnlag
  markmalurt
  Artemisia campestris campestris
  LC - Livskraftig nei moderat begrenset konkurranse om plass
  • kun observasjoner fra Norge
  Stedegen art: markmalurt Artemisia campestris campestris
  Kategori
  Rødlista 2021
  LC - Livskraftig
  Nøkkelart? nei
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • kun observasjoner fra Norge

  Utfyllende informasjon rundt artens negative effekter:

  Steinsvineblom kan danne så store og tette bestander at den trenger ut andre arter. Det er observert tilfeller i Oslo hvor den sprer seg inn mot forekomster av smånøkkel og markmalurt (Anders Often, pers. medd. 2023), og særlig førstnevnte er så liten at den kan bli trengt ut.

 • Økologiske effekter etter kriterium F, G, H, I er vurdert som fraværende (usannsynlige)

Endring av risikokategori fra 2018

Kategorien for denne arten er endret fra lav risiko LO til høy risiko HI siden Fremmedartslista 2018 (forrige revisjon). Dette skyldes:

 • Ny kunnskap

Effekt av klimaendringer

Hverken delkategori for økologisk effekt eller invasjonspotensial ville vært lavere i fravær av pågående eller fremtidige klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

Arten kunne ikke ha fått lavere risikokategori enn høy risiko HI i deler av sitt potensielle forekomstareal.

Utbredelse i Norge

Forekomstareal

Forekomstarealet til en art tilsvarer antallet forekomster (2 km x 2 km ruter) der arten lever. Les mer om forekomstareal her.

Artens forekomstareal. Tabellen viser artens kjente og antatte forekomstareal i dag og i fremtiden. Kjent forekomstareal er basert på perioden 1950 til 2021.
Forekomstareal I dag Fremtidig (50 år)
Forekomstareal: Kjent I dag: 52 km2
Forekomstareal: Antatt lavt anslag I dag: 80 km2 Fremtidig (50 år): 160 km2
Forekomstareal: Antatt beste anslag I dag: 100 km2 Fremtidig (50 år):200 km2
Forekomstareal: Antatt høyt anslag I dag: 140 km2 Fremtidig (50 år):280 km2

Andel av kjent forekomstareal i sterkt endra natur er på fra og med 25 % til og med 75 %.

Regionvis utbredelse

Utbredelse i dag


Kjent utbredelse
Østfold, Oslo og Akershus, Telemark, Vest-Agder, Hordaland.

Antatt utbredelse
Arten er antatt å kun finnes i de kjente områdene

Kjent utbredelse
Antatt utbredelse
Ikke kjent eller antatt
Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Nord Trøndelag kyst Sør Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Jan Mayen
Antatt utbredelse om 50 år

Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland.
Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Nord Trøndelag kyst Sør Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Jan Mayen

Arten er etablert i dag i Oslo, og ser ut til å øke i forekomst rundt Oslofjorden. Funn og nyfunn, slik de foreligger pr. i dag, tyder på at arten etter hvert kan etablere seg i mer eller mindre kystnære strøk fra Øtsfold til Hordaland. Antall funn har økt på siden årtusenskiftet, og en dobling i forekomstareal de kommende 50 år er sannsynlig.

Naturtypetilhørighet

Naturtyper arten er observert i og/eller som er potensielle habitater for arten i Norge. Hvis arten fører til endringer i naturtypen er det angitt.

Truede, sjeldne eller øvrige naturtyper arten er observert i. Tabellen viser anslått kolonisert areal (C-kriteriet) i de naturtypene arten er observert i, samt artens påvirkning i naturtypen og anslått andel av naturtypens areal som blir påvirket (F- og G-kriteriet).

naturtype kolonisert
areal (%)
tydelig
tilstandsendring
tydelig
påvirka
areal (%)
Vurderings
grunnlag
naturtype:sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:svakt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:sterkt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:sterkt endret åpen fastmark med løsmassedekke kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:ny fastmark på sterkt modifi-serte og syntetiske substrater, i rask suksesjon kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt

Regional naturvariasjon

Regional naturvariasjon omfatter variasjon i makroklimatiske forhold og/eller andre miljøforhold som gir opphav til mønstre på stor romlig skala (les mer her). Her inngår bioklimatiske soner og seksjoner og/eller kystvannssoner og -seksjoner hvor arten finnes i dag, eller antas å kunne finnes i framtiden (innenfor vurderingsperioden).

Utbredelse i bioklimatiske soner og seksjoner:

 • Boreonemoral sone: klart oseanisk seksjon og svakt oseanisk seksjon.
 • Sørboreal sone: svakt oseanisk seksjon.

Spredningsmåter

Introduksjon til natur

Introduksjon til natur omfatter artens spredningsmåter til norsk natur fra utland, innendørsareal eller artens produksjonsareal. Med introduksjon menes enhver tilsikta eller utilsikta form for antropogen innførsel til norsk natur. Introduksjon kan altså enten skje uten eller etter en separat importhendelse.

Artens introduksjonsveier til norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige introduksjonsveier til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:blindpassasjer med transport kategori:med ballastvann hyppighet:flere ganger pr. 10. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:kun historisk

Videre spredning i natur

Artens videre spredning i norsk natur omfatter spredning innad i naturen, altså fra norsk natur til norsk natur.

Artens videre spredning i norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige spredningsveier fra norsk natur til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:egenspredning kategori:naturlig hyppighet:flere ganger pr. 10. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående

Mer om arten

Etableringsstatus i Norge

Artens etableringsstatus bestemmes av den høyeste etableringsklassen arten har i Norge i dag, fra å kun finnes utenlands til å være etablert i naturen med videre spredning.

Den vurderte arten er etablert. Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst ti forekomster der den er etablert.

Artens første observasjoner. Tabellen viser årstall for første observasjonen av arten for hver aktuelle etableringsstatus.
Etableringsstatus Årstall for første observasjon Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år)
individ i norsk natur Årstall for første observasjon:1847 Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år):
nei
selvstendig reproduksjon i norsk natur Årstall for første observasjon:1900 Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år):
ja

Arten kom til Norge fra: opprinnelsessted (utlandet)

Steinsvineblom er hittil blitt antatt å være Innført med ballastjord, men hvor den kom fra, er ukjent. Skip brukte ballastjord for å kompensere for manglende last, og det tilsier at de kom til Norge for å hente eksportvarer herfra - kanskje helst tømmer eller trevarer. Storbritannia var et viktig marked, og avhengig av hva vår steinsvineblom egentlig er, er dette et mulig opphav for ballastplantene. Det er kanskje mer sannsynlig enn ballast fra Middelhavsområdet. Dit har vi for en stor del eksportert fisk, og fra helt andre havner enn de i Oslo-fjorden, og til gjengjeld importer vin og mange andre varer (som er så tunge at ballast knapt ville være nødvendig.I motsetning til det som er tilfellet i Storbritannia, synes steinsvineblom bare unntaksvis å ha vært dyrket hos oss. Den er nevnt hos Schübeler (1888:105, under det ugyldige navnet S. nebrodensis) i en lang fortegnelse over Senecio-arter som i hvert fall hadde vært forsøkt dyrket i Norge. Han oppgir en lengde- og breddegrad for nordligste lokalitet som svarer til Rjukan i Telemark. Det er ganske sikkert Schübeler selv som har skaffete til veie og distribuert frø, trolig fra Storbritannia. Han kan ha sendt dem til flere andre steder og hager for utprøving. Siden arten ikke har fått noen egen omtale hos Schübeler, har han neppe ansett den som særskilt lovende eller viktig. En senere innførsel direkte fra Italia er antydet hos Vetlesen (2014:43). Tore Berg fikk i forbindelse med sitt funn på Nakholmen i 1986 av lokale hyttefolk oppgitt at noen hadde tatt med frø fra Italia, og dette var opphavet til planten. Om det stemmer, kan vår "steinsvineblom" ha sitt opphav på ulike steder i Senecio sqaualidus-komplekset.

Global utbredelse

Artens naturlige utbredelse.

Naturlig utbredelse omfatter de områdene arten forekommer i uten at det ligger menneskelig transport bak (dvs. alle former for tilsikta eller utilsikta forflytning av arten).

Terrestrisk utbredelse:

 • Temperert nemoral: Europa
 • Subtropisk Middelhavsklima: Afrika og Europa

Opphavet til steinsvineblom-gruppen, i vid forstand, er i Mellom- og Sør-Europa og det vestre Middelhavsområdet. Linnés beskrivelse av Senecio squalidus i streng forstand bygger imidlertid på engelsk materiale. Plantene i Storbritannia er ifølge Abbott et al. (2009) og Barone et al. (2022) en stabilisert hybrid som har oppstått lokalt, med utgangspunkt i en annen, hybridogen plante tatt inn fra Italia (området rundt Etna) som hageplante rundt 1700.

Artens nåværende utbredelse

Nåværende utbredelse viser artens totale utbredelse. Det vil si områder der arten finnes naturlig (se naturlig utbredelse) og områder som er et resultat av menneskelig forflytning, tilsikta eller utilsikta, av arten. 

Terrestrisk utbredelse:

 • Temperert nemoral: Europa
 • Subtropisk Middelhavsklima: Afrika og Europa
 • Subtropisk Kappregionen: Afrika

Reproduksjon og generasjonstid

Arten har seksuell reproduksjon.

Generasjonstid (i år): 10.

Filvedlegg

Filvedlegg til vurderingen. Tabellen viser filer som inngår som datagrunnlag for vurderingen av den fremmede arten. Hvert vedlegg inkluderer en lenke for nedlasting.
Filnavn Beskrivelse Lenke for nedlasting
Senecio squalidus.xlsx Senecio squalidus.xlsx Last ned
ArtskartData.zip Datagrunnlag fra Artskart Last ned

Referanser

 • Abbott, R.J., Brennan, A.C., James, J.K., Forbes, D.G., Hegarty, M.J. & Hiscock, S.J. (2009). Recent hybrid origin and invasion of the British Isles by a self-incompatible species, Oxford ragwort (Senecio squalidus L., Asteraceae). Biological invasions 11 (5): 1145-1158. DOI 10.1007/s10530-008-9382-3
 • Barone, G., Domina, G., Bartolucci, F., Galasso, G. & Peruzzi, L. (2022). Nomenclatural and taxonomic revision of the Senecio squalidus group (Asteraceae). Plants (Basel) 11 (19), 2597: 1-15. DOI 10.3390/plants11192597
 • Hiscock, S.J. (2000a). Genetic control of self-incompatibility in Senecio squalidus L. (Asteraceae): a successful colonizing species. Heredity 85 (12): 10-19. DOI 10.1046/j.1365-2540.2000.00692.x
 • Hiscock, S.J. (2000b). Self-incompatibilty of Senecio squalidus (Asteraceae). Annals of botany 85: 181-190. DOI 10.1006/anbo.1999.1058
 • Vetlesen, V. 2014. Oslo-øyenes flora – planter som kommer og planter som går. Blyttia 72: 37-53.

Sitering

Alm T, Hegre H, Solstad H, Fløistad IS, Pedersen O, Schei FH, Vandvik V, Vollering J, Westergaard KB og Skarpaas O (2023). Planter: Vurdering av steinsvineblom Senecio squalidus for Fastlands-Norge med havområder. Fremmedartslista 2023. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023/864