Her finner du figurer som viser viktige poeng i Fremmedartslista 2023

Antall arter i hver risikokategori

Antall fremmede arter for hver av de fem risikokategoriene ingen kjent risiko NK, lav risiko LO, potensielt høy risiko PH, høy risiko HI og svært høy risiko SE. Antall arter inkluderer alle vurderte arter for Fastlands-Norge med havområder og Svalbard med kystsone.

Endring i risikokategori fra 2018 til 2023

Av de 2342 risikovurderte artene i Fremmedartslista 2023 ble1493 også risikovurdert i 2018. Nærmere 40 % av disse artene har fått en mer alvorlig kategori i 2023 enn i 2018.Tykkelsen på linjene mellom de to årene representerer antallet arter som går fra en kategori i 2018 til samme eller ny kategori i 2023. Den største endringen finner vi i antallet arter som hadde ingen kjent risiko NK i 2018, men som nå er vurdert til lav risiko LO i 2023. Endringene inkluderer alle reviderte arter for Fastlands-Norge med havområder og Svalbard med kystsone. Du kan lese mer om temaet i Endringar frå 2018 til 2023.

Spredningsveier

Slik sprer de fremmede artene seg til norsk natur i Fastlands-Norge med havområder. Størsteparten sprer seg som blindpassasjerer (1178 arter), for eksempel som påvekst på skip, eller de sprer seg ved rømning eller forvilling (1095 arter) fra sine produksjonsarealer (f.eks. parker og hager). Godt over 500 fremmede arter er rapportert å spre seg på egen hånd, for eksempel fra naboland der de er fremmed. Noen fremmede arter er bevisst satt ut i norsk natur (228 arter) for eksempel til jaktformål eller forskningsøymed. Merk at en art kan ha flere ulike spredningsveier. Du kan lese mer om spredning av fremmede arter i artikkelen Slik spreier dei framande artane seg til naturen

 

Dørstokkarter

En dørstokkart er en fremmed art som i dag ikke greier å reprodusere utendørs i Norge, men som vi antar vil klare det i nær fremtid. Nær 600 dørstokkarter er fortsatt utenfor landets grenser, men nesten 500 av dem har allerede kommet til Norge (Fastlands-Norge med havområder). I Norge finner vi dem innendørs, f.eks. i butikker og drivhus (126), eller de kan være utendørs i sine produksjonsarealer (106). Over 250 dørstokkarter er også rapportert fra naturen (nærmere bestemt fra norsk natur), men som alle andre dørstokkarter reproduserer ikke disse enda. Du kan lese mer om dørstokkartene i Kva slags framande artar har vi i vente?

Antall arter som påvirker truet natur

Tallene viser antallet arter som har en negativ effekt i trua natur fordelt på natursystemene ferskvann, fjell og berg, marint grunnvann, semi-naturlig, skog og våtmark. Både kjent og forventet negativ påvirkning er inkludert. Én art kan ha en effekt i flere natursystem. Merk at et lavt antall observasjoner i et natursystem kan skyldes at naturtypen er lite kartlagt. Tallene gjelder kun Fastland-Norge med havområder. Du kan lese mer i Trua naturtypar vert negativt påverka av framande artar.

Usynlige arter med høy risiko

Mange fremmede parasittiske arter er så små at de lett går under radaren. Et godt eksempel er eggsporesopper som kan finnes i jord og på planter og revens dvergbendelorm som lever i tarmen hos pattedyr, hovedsakelig rødrev. Det er først når effektene blir synlige vi blir oppmerksomme på at de er der – og sjølv om de er små kan de økologiske konsekvensene være alvorlige.  Et stort antall slike "usynlige arter" er risikovurdert i Fremmedartslista 2023. Du kan lese meir om temaet i Framande artar som går under radaren.

Siteres som:

Artsdatabanken (2023). Overblikk. Fremmede arter i Norge - med økologisk risiko 2023. www.artsdatabanken.no/pages/343184 Nedlastet dag/måned/år