Arten er etablert.


Arten er vurdert til potensielt høy risiko. Den har stort invasjonspotensial og ingen kjent økologisk effekt.

 • NR
  Ikke risikovurdert
 • NK
  Ingen kjent risiko
 • LO
  Lav risiko
 • PH
  Potensielt høy risiko
 • HI
  Høy risiko
 • SE
  Svært høy risiko
Alt om kategoriskalaen


Økologisk effekt (y-aksen)

y = 4
 • Økologisk effekt: 4stor
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori PH er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori SE er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 3
 • Økologisk effekt: 3middels
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 2
 • Økologisk effekt: 2liten
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori HI er verdien: ikke gjeldende

y = 1
 • Økologisk effekt: 1ingen kjent
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori NK er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori PH er verdien: ikke gjeldende

Tallforklaring for x-aksen:
 • 1lite
 • 2begrensa
 • 3moderat
 • 4stort
Invasjonspotensial: 4, Økologisk effekt: 1

Arten har potensielt høy risiko PH, med usikkerhet til høy risiko HI. Risikoen er lavere i deler av artens potensielle utbredelse.

Arten har en forventet levetid i Norge på minimum 650 år og en ekspansjonshastighet på mellom 160 og 499 m/år. Dette tilsvarer stort invasjonspotensial (risikomatrisens x-akse).

Arten har ingen utslagsgivende kriterier for økologisk effekt. Dette tilsvarer ingen kjent økologisk effekt (risikomatrisens y-akse).

Ekspertenes oppsummering

Generelt om arten

Livsmiljø: terrestrisk

Kjempeedelgran Abies grandis er et meget storvokst og langlevd tre. Det har frøformering, og frøene spres med vind over potensielt lange avstander (fordi treet er så høgt), men frøspredningen starter sent (Howard & Aleksoff 2000). Arten er hjemlig i vestlige Nord-Amerika, ble innført fra Nord-Amerika til Vestlandet rundt 1890 som produksjonstre og er plantet spredt i kystnære strøk i Sør-Norge på høy bonitet. Den er skyggetålende som ung, men blir mer lyskrevende med alderen og danner sjelden rene bestand (Børset 1985, Howard & Aleksoff 2000). Bruken av kjempeedelgran i Norge er marginal (Børset 1985). Den produserer rikelig med foryngelse fra 50-60 års alder flere steder på Vestlandet, men det er usikkert hvor mye som faktisk vokser opp på grunn av store beiteskader av hjortevilt (Øyen 2001). På Østlandet (Ås: Nordskogen [Akershus]) er naturlig foryngelse mer sparsom, også der utsatt for viltskader (Østraat 1999, Tonjer 2011). I Belgia er kjempeedelgran en art som sprer seg fra forsøksfelt i stor omfang, på lik linje med vestamerikansk hemlokk (Fanal et al. 2021), så dette bekrefter at invasjonspotensialet kan være stort, spesielt i boreonemoral sone.

Utbredelse i Norge

Kjempeedelgran har begrenset spredningspotensial fra skogbruk i Norge på grunn av små eksisterende bestander og store viltskader på foryngelse. Den dyrkes noe som prydtre. Forvillete bartrær er underrepresentert i de botaniske innsamlingene, og funnfrekvensene gir knapt noe realistisk bilde av hvor mye vi har av dem. De få beleggene i samlingene stammer alle fra forvillinger fra prydtre og bare fra 1981 og utover, fra Akershus med Oslo, Telemark og Vest-Agder. Arten er også forvillet fra plantinger på Vestlandet og i Trøndelag, men vi har færre dokumenterte funn fra disse regionene.

Ut fra funnene er det svært sannsynlig at det har vært mer enn 20 selvstendig reproduserende individer over en sammenhengende tidsperiode på mer enn 10 år (selv om ikke alle disse individene er dokumentert).

Spredningsmåter

Hos planteskoler i dag er kjempeedelgran sjeldnere enn andre edelgranarter.

Arten har vindspredte frø med middels frøvekt men høyden på mortrærne kan øke spredningsavstanden (Howard & Aleksoff 2000). Vegetativ formering ved senkere forkommer ikke.

Invasjonspotensial

Invasjonspotensialet er stort. Dette skyldes først og fremst en høy median levetid. Arten forventes å øke i forekomstareal over vurderingsperioden, og som et langlevd bartre er sannsynligheten for utdøing innen 50 år på under 5%. Med utgangspunkt i artens økning i dokumentert forekomstareal siden 2011 vurderes ekspansjonshastigheten til å være moderat.

Økologisk effekt

Arten har ingen kjente økologiske effekter i dag, og det er heller ikke forventet at arten vil ha en økologisk effekt i overskuelig framtid. Artens rask høydevekst i skog betyr at den kan sørge for tilstandsendringer i tresjiktstruktur i denne naturtypen, men effekten vil være geografisk begrenset til relativt lite area. Av samme grunn er det en viss mulighet for at arten kan effekter på truede arter dersom disse forekommer på samme sted, og denne muligheten fører til usikkerhet oppover til liten økologisk effekt.

Konklusjon

Abies grandis er vurdert til potensielt høyt PH risiko (med usikkerhet opp til høy HI risiko). Invasjonspotensialet er vurdert til høy, men det er ingen kjente økologiske effekter av arten.

Hva forklarer artens risikokategori

Artens risikokategori bestemmes av artens høyeste skår på invasjonspotensial (x-aksen i risikomatrisa) og på økologisk effekt (y-aksen i risikomatrisa). Kriteriet(ene) arten skårer høyest på for hver av aksene i matrisa er artens avgjørende kriterier. Les mer om kriteriene.

Artens invasjonspotensial bestemmes av tre kriterier: Artens mediane levetid i Norge (A-kriteriet), artens ekspansjonshastighet (B-kriteriet) og størrelsen på naturtypeareal som arten koloniserer (C-kriteriet).

Artens økologiske effekt bestemmes av seks kriterier: Artens effekter på stedegne arter (D- og E-kriteriet), artens effekter på naturtyper (F- og G-kriteriet), genetisk forurensning av stedegne arter (H-kriteriet) og overføring av parasitter eller patogener til stedegne arter (I-kriteriet).

Invasjonspotensial

Arten har stort invasjonspotensial (skår 4)

Avgjørende kriterier
 • A. Median levetid på minimum 650 år. Dette tilsvarer skår 4.
  Estimeringsmetode: forenklet anslag

  Basert på de beste anslagene på forekomstareal i dag (180 km²) og om 50 år (580 km²) er A-kriteriet skåret som 4 (med usikkerhet: 4 – 4). Dette innebærer at artens mediane levetid er minimum 650 år eller at sannsynligheten for utdøing innen 50 år er på under 5%.

 • B. Ekspansjonshastighet på mellom 160 og 499 m/år (med usikkerhet opp mot minimum 500 m/år). Dette tilsvarer skår 3.
  Estimeringsmetode: anslått økning i artens forekomstareal

  Artens endring i forekomstareal. Tabellen viser artens kjente forekomstareal ved to ulike år.
  År Kjent forekomstareal (km2) Kjent forekomstareal (km2)
  korrigert for tiltak
  År: 2011 Kjent forekomstareal (km2): 8 Kjent forekomstareal (km2)
  korrigert for tiltak:
  8
  År: 2021 Kjent forekomstareal (km2): 60 Kjent forekomstareal (km2)
  korrigert for tiltak:
  60

  Basert på økningen i artens forekomstareal i perioden fra 2011 til 2021 og et mørketall på 3 er ekspansjonshastigheten estimert til 480 m/år. med usikkerhet 392 m/år (mørketall på 2) – 620 m/år (mørketall på 5).

Økologisk effekt

Arten har ingen kjent økologisk effekt (skår 1)

Avgjørende kriterier

Arten har ingen kjent økologisk effekt og har dermed ingen utslag på kriterier på effektaksen.

Invasjonspotensial

Øvrige kriterier
 • C. Kolonisering av naturtype på mindre enn 5%. Dette tilsvarer skår 1.
  Artens koloniserte naturtypeareal. Tabellen viser hvilke(n) naturtype(r) den fremmede arten koloniserer nå eller i framtida. Andel kolonisert areal (%) av totalt naturtypeareal og vurderingsgrunnlag er gitt for hver naturtype.
  naturtype Tidshorisont kolonisert
  areal (%)
  Vurderings
  grunnlag
  naturtype:fastmarksskogsmark Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra Norge
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  naturtype:svak lågurtskog Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra Norge
  naturtype:oppdyrket varig eng Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra Norge

Økologisk effekt

Øvrige kriterier
 • D. Effekter på truede arter eller nøkkelarter på fraværende (med usikkerhet opp mot svak styrke og begrenset omfang). Dette tilsvarer skår 1.

  Det er knyttet usikkerhet rundt artens effekter som går utover utfallsrommet til den mest sannsynlige skåren på 1. Dette begrunnes i:

  Ettersom arten er rasktvoksende (Burns & Honkala 1990, Howard et al. 2000) er det sannsynlig at den vil ha en (geografisk begrenset) effekt på truede arter dersom disse tilfeldigvis forekommer på samme areal. Det er ikke utenkelig at det finnes slike romlige sammenfall, derfor angir vi usikkerhet.

 • G. Effekter på øvrige naturtyper på mindre enn 5%. Dette tilsvarer skår 1.
  Artens negative effekter på naturtyper (ikke trua eller sjelden). Tabellen viser hvilke(n) naturtype(r) som påvirkes av den fremmede arten nå eller i framtida. Type tilstandsendring, hvor stor del av naturtypearealet som påvirkes og vurderingsgrunnlag er gitt for hver naturtype. Se retningslinjene for beskrivelse av tydelig tilstandsendring.
  naturtype Tidshorisont tydelig
  tilstandsendring
  tydelig
  påvirka
  areal (%)
  Vurderings
  grunnlag
  fastmarksskogsmark fremtidig
  • tresjiktstruktur
  0–2
  • kun observasjoner fra Norge
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet

  Utfyllende informasjon rundt artens negative effekter: Som et meget storvokst treslag som er middels-skyggetålende er det sannsynlig at arten kan gjøre en tilstandsendring i tresjiktstruktur i fastmarksskogsmark (Howard & Aleksoff 2000). Imidlertid ser det ikke ut som arten har utgangspunkt for å kolonisere mer enn en liten brøkdel av norsk skogsareal innen 250 år.

 • Økologiske effekter etter kriterium E, F, H, I er vurdert som fraværende (usannsynlige)

Endring av risikokategori fra 2018

Kategorien for denne arten er endret fra lav risiko LO til potensielt høy risiko PH siden Fremmedartslista 2018 (forrige revisjon). Dette skyldes:

 • Endret tolkning av retningslinjer
 • Ny kunnskap

Effekt av klimaendringer

Hverken delkategori for økologisk effekt eller invasjonspotensial ville vært lavere i fravær av pågående eller fremtidige klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

Arten kunne ha fått lavere risikokategori enn potensielt høy risiko PH i deler av sitt potensielle forekomstareal.

Årsak til geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon og/eller spredning er begrenset til visse bioklimatiske soner eller seksjoner

Trolig begrenset til boreonemoral, sørboreal og mellomboreal sone.

Utbredelse i Norge

Forekomstareal

Forekomstarealet til en art tilsvarer antallet forekomster (2 km x 2 km ruter) der arten lever. Les mer om forekomstareal her.

Artens forekomstareal. Tabellen viser artens kjente og antatte forekomstareal i dag og i fremtiden. Kjent forekomstareal er basert på perioden 1950 til 2021.
Forekomstareal I dag Fremtidig (50 år)
Forekomstareal: Kjent I dag: 60 km2
Forekomstareal: Antatt lavt anslag I dag: 120 km2 Fremtidig (50 år): 300 km2
Forekomstareal: Antatt beste anslag I dag: 180 km2 Fremtidig (50 år):580 km2
Forekomstareal: Antatt høyt anslag I dag: 300 km2 Fremtidig (50 år):3128 km2

En forekomstrute i Karmøy kommune ble fjernet fordi det ikke var tilstrekkelig informasjon (bilder, kommentarer, biotop, koordinatpresisjon) om tilsvarende funnene til å gi sannsynlighetsovervekt for at de er utenfor produksjonsareal. I tillegg ble en forekomstrute i Bergen kommune fjernet fordi bilder av tilsvarende funnene tyder på feil i artsbestemmelsen. Kjent forekomstareal er derfor et konservativt estimat.

Andel av kjent forekomstareal i sterkt endra natur er på fra og med 5 % til 25 %.

Regionvis utbredelse

Utbredelse i dag


Kjent utbredelse
Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag.

Antatt utbredelse
Rogaland, Hordaland, Nordland.

Kjent utbredelse
Antatt utbredelse
Ikke kjent eller antatt
Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Nord Trøndelag kyst Sør Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Jan Mayen
Antatt utbredelse om 50 år

Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland.
Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Nord Trøndelag kyst Sør Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Jan Mayen

Ettersom arten er lett oppdagbar og rapporteringsinnsats trolig er høy (fortsatt sjeldent forvillet, produksjonsareal i bebodde strøk), er det lagt til grunn lave mørketall i estimeringen av forekomstarealet i dag. Vi vet ikke hvor "mørke" forekomster befinner seg, og det antatte forekomstarealet i dag kan strekke seg ut forbi regionene angitt i kartet.Vi anslo forekomstareal om 50 år på en systematisk måte, beskrevet herunder, for å øke objektiviteten og etterprøvbarheten. Først beregnet vi en verdi basert på det beste anslaget på dagens forekomstareal og det beste estimatet på gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, og denne verdien tok vi som det høye anslaget. Så predikerte vi en verdi ut fra en linear regresjon gjennom kjent forekomstareal på årstall. I regresjonen brukte vi kun de tre første og siste årene med funn, for å dra ut den langsiktige trenden. Prediksjonen ganget vi med samme mørketallet som er brukt for å komme fram til lavt anslag av dagens forekomstareal, og denne verdien tok vi som det lave anslaget. En vektet snitt av disse to verdiene (vektet 9:1 mot det lave anslaget) tok vi som det beste anslaget. Resultatet er en estimert tre-dobling, sammenlignet med dagens areal.Regioner i Norge som er klimatisk egnet for arten vil være større om 50 år enn i dag. Innlandet og Nordland kan forventes å bli betydelig mer klimatisk egnet (Mienna & Skarpaas in prep). Imidlertid er det først og fremst utplantingsmønsteret som er avgjørende for regionvis utbredelse om 50 år.

Naturtypetilhørighet

Naturtyper arten er observert i og/eller som er potensielle habitater for arten i Norge. Hvis arten fører til endringer i naturtypen er det angitt.

Truede, sjeldne eller øvrige naturtyper arten er observert i. Tabellen viser anslått kolonisert areal (C-kriteriet) i de naturtypene arten er observert i, samt artens påvirkning i naturtypen og anslått andel av naturtypens areal som blir påvirket (F- og G-kriteriet).

naturtype kolonisert
areal (%)
tydelig
tilstandsendring
tydelig
påvirka
areal (%)
Vurderings
grunnlag
naturtype:svak lågurtskog kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra Norge
naturtype:oppdyrket varig eng kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra Norge

Truede, sjeldne eller øvrige naturtyper som er potensielle habitater for arten i Norge. Tabellen viser anslått kolonisert areal (C-kriteriet) i de naturtypene arten regnes med å observeres i innen 50 år eller 5 generasjoner (det av tallene som er størst), samt artens framtidige påvirkning i naturtypen og anslått andel av naturtypens areal som vil bli påvirket (F- og G-kriteriet).

naturtype kolonisert
areal (%)
tydelig
tilstandsendring
tydelig
påvirka
areal (%)
Vurderings
grunnlag
naturtype:fastmarksskogsmark kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring:
 • tresjiktstruktur
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra Norge
 • skriftlig dokumentasjon fra Norge
 • skriftlig dokumentasjon fra utlandet

Regional naturvariasjon

Regional naturvariasjon omfatter variasjon i makroklimatiske forhold og/eller andre miljøforhold som gir opphav til mønstre på stor romlig skala (les mer her). Her inngår bioklimatiske soner og seksjoner og/eller kystvannssoner og -seksjoner hvor arten finnes i dag, eller antas å kunne finnes i framtiden (innenfor vurderingsperioden).

Utbredelse i bioklimatiske soner og seksjoner:

 • Boreonemoral sone: sterkt oseanisk seksjon, klart oseanisk seksjon, svakt oseanisk seksjon og overgangsseksjon.
 • Sørboreal sone: sterkt oseanisk seksjon, klart oseanisk seksjon, svakt oseanisk seksjon og overgangsseksjon.
 • Mellomboreal sone: sterkt oseanisk seksjon, klart oseanisk seksjon, svakt oseanisk seksjon og overgangsseksjon.

Spredningsmåter

Til innendørs- eller produksjonsareal

Spredningsmåter til innendørs- eller produksjonsareal omfatter artens spredningsmåter til Norge eller Svalbard, og ikke artens spredningsmåter til norsk natur.

Herunder tilfaller enhver (a) tilsikta eller utilsikta innførsel av en art fra utlandet og til 'Innendørs-Norge' (f.eks. butikker, privathus, lagerbygninger) og (b) tilsikta innførsel av en art fra utlandet og til artens eget produksjonsareal.

Artens importveier til innendørs- eller produksjonsareal. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige importveier til innendørs- eller produksjonsareal er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:direkte import kategori:til skogbruk hyppighet:ukjent antall <br>individer:ukjent tidsrom:kun historisk
hovedkategori:direkte import kategori:til kommersiell plantehandel hyppighet:flere ganger pr. 10. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:ukjent
hovedkategori:direkte import kategori:til botaniske/zoologiske hager / akvarier (ikke privat) hyppighet:sjeldnere enn hvert 10. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:ukjent

Introduksjon til natur

Introduksjon til natur omfatter artens spredningsmåter til norsk natur fra utland, innendørsareal eller artens produksjonsareal. Med introduksjon menes enhver tilsikta eller utilsikta form for antropogen innførsel til norsk natur. Introduksjon kan altså enten skje uten eller etter en separat importhendelse.

Artens introduksjonsveier til norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige introduksjonsveier til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:rømning/forvilling kategori:fra skogbruk hyppighet:ukjent antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående
hovedkategori:rømning/forvilling kategori:fra grøntanlegg (inkl. parker, rabatter o.l.) hyppighet:flere ganger pr. 10. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående
hovedkategori:rømning/forvilling kategori:fra botaniske/zoologiske hager / akvarier (ikke privat) hyppighet:ukjent antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående

Videre spredning i natur

Artens videre spredning i norsk natur omfatter spredning innad i naturen, altså fra norsk natur til norsk natur.

Artens videre spredning i norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige spredningsveier fra norsk natur til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:egenspredning kategori:naturlig hyppighet:flere ganger pr. 10. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående

Mer om arten

Etableringsstatus i Norge

Artens etableringsstatus bestemmes av den høyeste etableringsklassen arten har i Norge i dag, fra å kun finnes utenlands til å være etablert i naturen med videre spredning.

Arten er etablert. Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst ti forekomster der den er etablert.

Ut fra funnene er det svært sannsynlig at det har vært mer enn 20 selvstendig reproduserende individer over en sammenhengende tidsperiode på mer enn 10 år (selv om ikke alle disse individene er dokumentert).

Artens første observasjoner. Tabellen viser årstall for første observasjonen av arten for hver aktuelle etableringsstatus.
Etableringsstatus Årstall for første observasjon Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år)
individ i norsk natur Årstall for første observasjon:1981 Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år):
nei

Arten kom til Norge fra: ukjent

Innført som skogstre og prydtre, uvisst hvorfra.

Global utbredelse

Artens naturlige utbredelse.

Naturlig utbredelse omfatter de områdene arten forekommer i uten at det ligger menneskelig transport bak (dvs. alle former for tilsikta eller utilsikta forflytning av arten).

Terrestrisk utbredelse:

 • Temperert boreal: Nord- og Mellom-Amerika
 • Temperert nemoral: Nord- og Mellom-Amerika

Vestlige Nord-Amerika fra California til British Columbia, øst til Montana. Arten har en to-delt utbredelse i Nord-Amerika, med en kystutbredelse som ikke strekker seg lenger øst enn lavlandet i Oregon og Washington, og en kontinentalutbredelse med tyngdepunktet i nord-Idaho.

Artens nåværende utbredelse

Nåværende utbredelse viser artens totale utbredelse. Det vil si områder der arten finnes naturlig (se naturlig utbredelse) og områder som er et resultat av menneskelig forflytning, tilsikta eller utilsikta, av arten. 

Terrestrisk utbredelse:

 • Temperert boreal: Europa og Nord- og Mellom-Amerika
 • Temperert nemoral: Oseania, Europa og Nord- og Mellom-Amerika

Arten er trolig etablert i New Zealand.

Reproduksjon og generasjonstid

Arten har seksuell reproduksjon.

Generasjonstid (i år): 50.

Filvedlegg

Filvedlegg til vurderingen. Tabellen viser filer som inngår som datagrunnlag for vurderingen av den fremmede arten. Hvert vedlegg inkluderer en lenke for nedlasting.
Filnavn Beskrivelse Lenke for nedlasting
ArtskartData.zip Datagrunnlag fra Artskart Last ned

Referanser

 • Burns, R. M., & Honkala, B. H. (Eds.). (1990). Silvics of North America. Volume 1, Conifers. (Vol. 1). Forest Service, USDA.
 • Børset, O. (1985). Skogskjøtsel. Skogøkologi. Landbruksforlaget
 • Fanal, A., Mahy, G., Fayolle, A., & Monty, A. (2021). Arboreta reveal the invasive potential of several conifer species in the temperate forests of western Europe. NeoBiota 64: 23-42. https://doi.org/10.3897/neobiota.64.56027
 • Howard, Janet L.; Aleksoff, Keith C. 2000. Abies grandis. In: Fire Effects Information System, [Online]. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Fire Sciences Laboratory (Producer). https://www.fs.usda.gov/database/feis/plants/tree/abigra/all.html
 • Krivánek, M., Pyšek, P., & Jarošík, V. (2006). Planting History and Propagule Pressure as Predictors of Invasion by Woody Species in a Temperate Region. Conservation Biology 20: 1487-1498. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00477.x
 • Mienna, I.M. og Skarpaas, O. 2023. Nåværende og fremtidig potensiell utbredelse av karplanter i Fremmedartslista 2023. Open Science Framework, https://osf.io/5mq3k/
 • Tonjer, A.T. (2011). Spredning av fremmede trær og busker i Nordskogen, Ås. Masteroppgave UMB, Inst for plante og miljøvitenskap 103.
 • Østraat, R. (1999). Registrering av foryngelse i ti bestand med fremmede bartrær. Hovedoppgave i skogskjøtsel, Inst for skogfag, NLH
 • Øyen, B.H. (2001). Utvikling for plantninger med kjempeedelgran (Abies grandis Lindbl.) i Vest-Norge. Aktuelt fra Skogforskningen 3: 27-29.

Sitering

Vollering J, Hegre H, Solstad H, Alm T, Fløistad IS, Pedersen O, Schei FH, Vandvik V, Westergaard KB og Skarpaas O (2023). Pinophyta: Vurdering av kjempeedelgran Abies grandis for Fastlands-Norge med havområder. Fremmedartslista 2023. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023/680