Arten er en dørstokkart som forekommer utendørs i eget produksjonsareal.


Arten er vurdert til lav risiko. Den har begrensa invasjonspotensial og ingen kjent økologisk effekt.

 • NR
  Ikke risikovurdert
 • NK
  Ingen kjent risiko
 • LO
  Lav risiko
 • PH
  Potensielt høy risiko
 • HI
  Høy risiko
 • SE
  Svært høy risiko
Alt om kategoriskalaen


Økologisk effekt (y-aksen)

y = 4
 • Økologisk effekt: 4stor
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori PH er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori SE er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 3
 • Økologisk effekt: 3middels
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 2
 • Økologisk effekt: 2liten
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori HI er verdien: ikke gjeldende

y = 1
 • Økologisk effekt: 1ingen kjent
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori NK er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori PH er verdien: ikke gjeldende

Tallforklaring for x-aksen:
 • 1lite
 • 2begrensa
 • 3moderat
 • 4stort
Invasjonspotensial: 2, Økologisk effekt: 1

Arten har lav risiko LO, med usikkerhet til ingen kjent risiko NK. Risikoen er den samme i hele artens potensielle utbredelse.

Arten har en forventet levetid i Norge på mellom 60 og 649 år og en ekspansjonshastighet på mindre enn 50 m/år. Dette tilsvarer begrensa invasjonspotensial (risikomatrisens x-akse).

Arten har ingen utslagsgivende kriterier for økologisk effekt. Dette tilsvarer ingen kjent økologisk effekt (risikomatrisens y-akse).

Ekspertenes oppsummering

Generelt om arten

Livsmiljø: terrestrisk

"Taggkryp" Acaena microphylla er en flerårig krypende, mattedannende urt i rosefamilien med noe forvedet stengelbasis. Den har seksuell frøformering og kan kanskje også spre seg noe gjennom vegetativ vekst. Smånøttene har mothaker som fasiliterer spredning via dyr og mennesker ved at de fester seg til pels og klær. Arten kommer opprinnelig fra New Zealand og er importert som hageplante hvor den markedsføres med herdighet H6 (Bjørkans planteskole). Ifølge Stace (2019) er navnet A. microphylla feilanvendt om A. inermis Hook. Dette kan også være tilfelle med materialet som importeres til Norge, men dette kan vi ikke vite uten å studere materialet nærmere.

Utbredelse i Norge

Arten er foreløpig ikke påvist i norsk natur; den er en dørstokkart. Med herdighet H6 kan den klare seg over store deler av landet, men det er umulig å forutsi hvor den kan komme til å dukke opp. Avstår derfor fra å markere hele det potensielle området da det blir misvisende.

Det antas at arten befinner seg utendørs på produksjonsareal siden denne selges gjennom diverse planteskoler i Norge.

Spredningsmåter

"Taggkryp" importeres til landet som hageplante.

"Taggkryp" er foreløpig ikke påvist i norsk natur, men det er mulig at den på sikt kan forville seg fra dyrking via frøspredning og kanskje også via hageutkast (den omtales bl.a. som en "garden thug", altså en bølle i hagen).

En eventuell videre spredning i naturen må i så fall skje gjennom egenspredning med frø; dette ligger trolig utenfor tidsrammen vi skal vurdere i dette prosjektet.

Invasjonspotensial

Invasjonspotensialet anses å være begrenset, med usikkerhet både opp til moderat og ned til lav. Dette er en kombinasjon av moderat median levetid (med usikkerhet ned til begrenset) og lav (med usikkerhet opp til begrenset) ekspansjonshastighet. Arten er ikke foreløpig angitt som problematisk noe sted, men A. inermis (som kanskje er det riktige navnet på denne) er i Stace (2019) angitt som naturalisert, men stort sett bare med spredte forekomster.

Økologisk effekt

Det er ingen kjente negative økologiske effekter knyttet til "taggkryp", men det kan ikke utelukkes at denne kan ha egenskaper tilsvarende den invasive A. novae-zelandiae. Hele slekta er eksempelvis forbudt å plante i Irland (se Invasive Species Ireland (invasivespeciesni.co.uk). Det settes derfor usikkerhet opp til en liten økolgoisk effekt knyttet til et potensiale for fortregning dersom den skulle greie å spre seg.

Konklusjon

Dørstokkarten "Taggkryp" Acaena microphylla vurderes til lav økologisk risiko med usikkerhet ned til ingen kjent. Dette er en kombinasjon av et begrenset invasjonspotensiale (med usikkerhet både til moderat og lav) og ingen kjente (med usikkerhet til en liten) negative økologiske effekter.

Hva forklarer artens risikokategori

Artens risikokategori bestemmes av artens høyeste skår på invasjonspotensial (x-aksen i risikomatrisa) og på økologisk effekt (y-aksen i risikomatrisa). Kriteriet(ene) arten skårer høyest på for hver av aksene i matrisa er artens avgjørende kriterier. Les mer om kriteriene.

Artens invasjonspotensial bestemmes av tre kriterier: Artens mediane levetid i Norge (A-kriteriet), artens ekspansjonshastighet (B-kriteriet) og størrelsen på naturtypeareal som arten koloniserer (C-kriteriet).

Artens økologiske effekt bestemmes av seks kriterier: Artens effekter på stedegne arter (D- og E-kriteriet), artens effekter på naturtyper (F- og G-kriteriet), genetisk forurensning av stedegne arter (H-kriteriet) og overføring av parasitter eller patogener til stedegne arter (I-kriteriet).

Invasjonspotensial

Arten har begrensa invasjonspotensial (skår 2)

Avgjørende kriterier
 • A. Median levetid i Norge på mellom 60 og 649 år (med usikkerhet ned mot mellom 10 og 59 år). Dette tilsvarer skår 3.
  Estimeringsmetode: forenklet anslag

  Basert på det beste anslaget på 1 forekomster i løpet av 10 år og 1 ytterligere introduksjon(er) i samme tidsperiode er A-kriteriet skåret som 3 (med usikkerhet: 2 – 3). Dette innebærer at artens mediane levetid er mellom 60 og 649 år eller at sannsynligheten for utdøing innen 50 år er på mellom 5% og 43%.

 • B. Ekspansjonshastighet på mindre enn 50 m/år (med usikkerhet opp mot mellom 50 og 159 m/år). Dette tilsvarer skår 1.
  Estimeringsmetode: anslått økning i artens forekomstareal

  Basert på det beste anslaget på 1 forekomster i løpet av 10 år og 1 ytterligere introduksjon(er) i samme tidsperiode er B-kriteriet skåret som 1 (med usikkerhet 1 – 2). Det beste anslaget på artens ekspansjonshastighet er 46 m/år.

Økologisk effekt

Arten har ingen kjent økologisk effekt (skår 1)

Avgjørende kriterier

Invasjonspotensial

Øvrige kriterier
 • C. Kolonisert naturtypeareal på mindre enn 5%. Dette tilsvarer skår 1.
  Artens koloniserte naturtypeareal. Tabellen viser hvilke(n) naturtype(r) den fremmede arten koloniserer nå eller i framtida. Andel kolonisert areal (%) av totalt naturtypeareal og vurderingsgrunnlag er gitt for hver naturtype.
  naturtype Tidshorisont kolonisert
  areal (%)
  Vurderings
  grunnlag
  naturtype:åpen grunnlendt mark Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra utlandet
  naturtype:sterkt endret åpen fastmark med løsmassedekke Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra utlandet
  naturtype:semi-naturlig eng Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra utlandet

Økologisk effekt

Øvrige kriterier
 • D. Effekter på truede arter eller nøkkelarter på fraværende (med usikkerhet opp mot svak styrke og begrenset omfang). Dette tilsvarer skår 1.

  Det er knyttet usikkerhet rundt artens effekter som går utover utfallsrommet til den mest sannsynlige skåren på 1. Dette begrunnes i:

  Arten er en hageplante som markedsføres med herdighet H6. Den er foreløpig ikke påvist i norsk natur, og det er derfor uklart hvor den eventuelt vil kunne komme til å dukke opp. Slektninger av denne arten (A. ovalifolia og A. novae-zealandiae) er angitt som problematiske, og ingen av artene i slekta kan plantes i Irland (Northern Ireland Environment Agency: Invasive species Ireland). Det er derfor naturlig å tenke seg at også denne arten kan være problematisk og bli det på sikt. Det er derfor satt en usikkerhet opp til svak styrke og begrenset omfang.

 • E. Effekter på øvrige stedegne arter på svak styrke ELLER moderat styrke og begrenset omfang (med usikkerhet opp mot moderat styrke og storskala omfang). Dette tilsvarer skår 1.

  Det er knyttet usikkerhet rundt artens effekter som går utover utfallsrommet til den mest sannsynlige skåren på 1. Dette begrunnes i:

  Se over.

 • Økologiske effekter etter kriterium F, G, H, I er vurdert som fraværende (usannsynlige)

Endring av risikokategori fra 2018

Denne arten er risikovurdert for første gang i 2023.

Effekt av klimaendringer

Delkategori for invasjonspotensial ville vært lavere i fravær av pågående eller fremtidige klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt ville ikke vært lavere i fravær av pågående eller fremtidige klimaendringer.

Betydningen av klimaendringer:

Arten er en dørstokkart, og det er vurderinger av andre arter i slekta fra naboland (e.g., Storbritannia og Nederland) som danner grunnlaget for vurderingen.

Geografisk variasjon i risiko

Arten kunne ikke ha fått lavere risikokategori enn lav risiko LO i deler av sitt potensielle forekomstareal.

Utbredelse i Norge

Forekomstareal

Forekomstarealet til en art tilsvarer antallet forekomster (2 km x 2 km ruter) der arten lever. Les mer om forekomstareal her.

Artens forekomstareal. Tabellen viser anslag på antall forekomster, med utgangspunkt i én introduksjon, og antallet ytterligere introduksjoner i løpet av en periode på 10 år. Anslag på artens forekomstareal 10 år etter første introduksjon er gitt.
Anslag Antall forekomster fra én introduksjon Antall ytterligere introduksjoner til norsk natur Forekomstareal etter 10 år
Anslag:lavt anslag Antall forekomster fra én introduksjon:0 Antall ytterligere introduksjoner til norsk natur:0 Forekomstareal etter 10 år:0 km2
Anslag:beste anslag Antall forekomster fra én introduksjon:1 Antall ytterligere introduksjoner til norsk natur:1 Forekomstareal etter 10 år:8 km2
Anslag:høyt anslag Antall forekomster fra én introduksjon:2 Antall ytterligere introduksjoner til norsk natur:2 Forekomstareal etter 10 år:16 km2

Andel av antatt forekomstareal i sterkt endra natur er på fra og med 25 % til og med 75 %.

Regionvis utbredelse

Antatt utbredelse om 50 år: Ingen angitte områder.


Arten har herdighet H6 og angis med et potensiale for dyrkning over det meste av Norge (iht Bjørkans planteliste). Det vites ikke hvor lenge arten har vært i bruk i Norge, men det er ikke noe som tyder på at dette er en spesielt ekspansiv art. Den er ikke registrert med fremmed utbredelse i POWO, men er i Global Compendium of Weeds angitt som "garden thug" og "casual alien".

Naturtypetilhørighet

Naturtyper arten er observert i og/eller som er potensielle habitater for arten i Norge. Hvis arten fører til endringer i naturtypen er det angitt.


Truede, sjeldne eller øvrige naturtyper som er potensielle habitater for arten i Norge. Tabellen viser anslått kolonisert areal (C-kriteriet) i de naturtypene arten regnes med å observeres i innen 50 år eller 5 generasjoner (det av tallene som er størst), samt artens framtidige påvirkning i naturtypen og anslått andel av naturtypens areal som vil bli påvirket (F- og G-kriteriet).

naturtype kolonisert
areal (%)
tydelig
tilstandsendring
tydelig
påvirka
areal (%)
Vurderings
grunnlag
naturtype:åpen grunnlendt mark kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra utlandet
naturtype:sterkt endret åpen fastmark med løsmassedekke kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra utlandet
naturtype:semi-naturlig eng kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra utlandet

Spredningsmåter

Til innendørs- eller produksjonsareal

Spredningsmåter til innendørs- eller produksjonsareal omfatter artens spredningsmåter til Norge eller Svalbard, og ikke artens spredningsmåter til norsk natur.

Herunder tilfaller enhver (a) tilsikta eller utilsikta innførsel av en art fra utlandet og til 'Innendørs-Norge' (f.eks. butikker, privathus, lagerbygninger) og (b) tilsikta innførsel av en art fra utlandet og til artens eget produksjonsareal.

Artens importveier til innendørs- eller produksjonsareal. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige importveier til innendørs- eller produksjonsareal er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:direkte import kategori:til grøntanlegg (inkl. parker, rabatter o.l.) hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:2 - 10 tidsrom:pågående

Introduksjon til natur

Introduksjon til natur omfatter artens spredningsmåter til norsk natur fra utland, innendørsareal eller artens produksjonsareal. Med introduksjon menes enhver tilsikta eller utilsikta form for antropogen innførsel til norsk natur. Introduksjon kan altså enten skje uten eller etter en separat importhendelse.

Artens introduksjonsveier til norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige introduksjonsveier til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:rømning/forvilling kategori:fra grøntanlegg (inkl. parker, rabatter o.l.) hyppighet:ukjent antall <br>individer:ukjent tidsrom:kun i fremtiden
hovedkategori:rømning/forvilling kategori:fra hager hyppighet:ukjent antall <br>individer:ukjent tidsrom:kun i fremtiden
hovedkategori:rømning/forvilling kategori:som hageutkast hyppighet:ukjent antall <br>individer:ukjent tidsrom:kun i fremtiden

Videre spredning i natur

Artens videre spredning i norsk natur omfatter spredning innad i naturen, altså fra norsk natur til norsk natur.

Det er ikke angitt spredningsmåter i norsk natur for denne arten

Mer om arten

Etableringsstatus i Norge

Artens etableringsstatus bestemmes av den høyeste etableringsklassen arten har i Norge i dag, fra å kun finnes utenlands til å være etablert i naturen med videre spredning.

Den vurderte arten forekommer utendørs i eget produksjonsareal.

Det antas at arten befinner seg utendørs på produksjonsareal siden denne selges gjennom diverse planteskoler i Norge.

Arten finnes på produksjonsareal, men vi har ikke tilgjengelig dokumentasjon på når den første gangen ble observert her.

Arten kan komme til Norge fra: annet sted (utlandet) og ukjent

Importert som hageplante, uvisst hvorfra.

Global utbredelse

Artens naturlige utbredelse.

Naturlig utbredelse omfatter de områdene arten forekommer i uten at det ligger menneskelig transport bak (dvs. alle former for tilsikta eller utilsikta forflytning av arten).

Terrestrisk utbredelse:

 • Temperert nemoral: Oseania

New Zealand

Artens nåværende utbredelse

Nåværende utbredelse viser artens totale utbredelse. Det vil si områder der arten finnes naturlig (se naturlig utbredelse) og områder som er et resultat av menneskelig forflytning, tilsikta eller utilsikta, av arten. 

Terrestrisk utbredelse:

 • Temperert nemoral: Oseania

Denne Acaena-arten har i følge POWO ingen fremmed utbredelse, men dersom det stemmer at navnet er feilaktig brukt om A. inermis (se Stace 2019), er arten introdusert til Storbritainna.

Reproduksjon og generasjonstid

Arten har både seksuell og aseksuell reproduksjon.

Generasjonstid (i år): 15.

Referanser

 • http://invasivespeciesni.co.uk/species-accounts/established/terrestrial/pirri-pirri-bur
 • Stace, C.A. (2019). New Flora of the British Isles. 4th edition. C & M Floristics, Middlewood Green.

Sitering

Hegre H, Solstad H, Alm T, Fløistad IS, Pedersen O, Schei FH, Vandvik V, Vollering J, Westergaard KB og Skarpaas O (2023). Karplanter: Vurdering av taggkryp Acaena microphylla for Fastlands-Norge med havområder. Fremmedartslista 2023. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023/5283